Процедура за избор на Ръководители на Секции и Лаборатории

 

ОБЯВА

за избор на ръководител секции/лаборатории

 

Уважаеми колеги,

 

На основание чл.46, ал.2 от Устава на Българска академия на науките и чл.26, ал.4 от Правилника за устройството, управлението и дейността, Правилник за процедура по избор на ръководител секция/лаборатория на ИБИР-БАН, и Решение на Научен съвет – Протокол №105/25.01.2022 г.,

 

ИБИР-БАН обявява: Вътрешни конкурси за избор на Ръководители секции/лаборатории:

 • Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите;
 • Молекулярна имунология;
 • Лаборатория по репродуктивни ОМИКс технологии;
 • Имуноневроендокринология ;
 • Ембриобиотехнологии при животните;
 • Имунобиология на размножаването;

 

Допуснати до участие в конкурса могат да бъдат кандидати, отговарящи на следните категории:

 1. Ръководител секция или лаборатория могат да бъдат: лица със звание „Доктор на науките“ или хабилитирани учени назначени на Основен трудов договор в Института.

 2. Основни функции и задължения:
 • Отговарят и координират научната дейност на звеното, което ръководят;
 • Съдействат за отстраняване на възникнали затруднения при ползване на апаратура, помещения и консумативи;
 • Организират научни семинари и колегиуми;
 • Предлагат програми за научното развитие на научния съвет;
 • Организират, контролират и отговарят за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в звеното.
 1. Документи за кандидатстване :

Да бъде представен пълен набор документи в един екземпляр  на хартиен и електронен носител за допускане до участие в конкурс:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Копие от заповедта за текущия конкурс за избор на Ръководители секции/лаборатории
 • Автобиография,
 • Диплом за завършено висше образование /копие/
 • Списък на публикации
 • Списък цитирания
 • Публикации и цитирания на електронен носител
 • Програма за развитие и управление на научното звено
 • Документи за кандидатстване да се подават в деловодството на Института от 10:00 часа до 15:00 часа. Срок за подаване на документи /4 седмици/ от обявяването на конкурса: до 02.03.2022 г.

 

 

Изготвил: Човешки ресурси: Г-жа Милена Василева

Директор: проф. д-р С. Хайрабедян, дбн

Приложения:

-> Заповед 14 конкурс за р-л секция

-> Обява р-л секция

 

Програми и биографии на допуснатите до конкурса кандидати:

 Доц. Десислава Василева Абаджиева, дб.: автобиография – тук, програма – тук

Проф. Красимира Олегова Тодорова – Хайрабедян, дбн.: автобиография – тук, програма – тук

Доц., Милена Сергеева Мурджева – Андонова, дб.: автобиография – тук, програма – тук

Доц. Павел Истилиянов Рашев, дб.: автобиография – тук, програма – тук

Проф. Пламен Тодоров Тодоров, дбн.: автобиография – тук, програма – тук

Доц. Росен Георгиев Стефанов, дб.: автобиография – тук, програма – тук

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.