Успехи на младите учени в ИБИР-БАН

 • октомври 11, 2023
 • Comments off

Имаме удоволствието да ви съобщим, че редовен докторант Диана Манчорова под научното ръководство на доц. д-р Таня Димова към секция “Имунобиология на размножаването”, спечели престижната Фулбрайт стипендия в програма за научноизследователска дейност на докторанти в САЩ в рамките на 6 месеца. Тя ще работи в групата на проф. д-р Gil Mor, утвърден учен в областта […]

Виж повече

Проведено обучение с нова апаратура в ИБИР-БАН

 • септември 27, 2023
 • Comments off

На 26 септември в една от лабораториите на ИБИР-БАН се проведе обучение за работа с модерен трансилюминатор, закупен по ННП ИнтеЖиво. Апаратът е свързан с високорезолюционна камера Cannon, за заснемане на електрофоретични гелове през бял и UV- филтър, според използваното багрило и анализирания продукт. Допълнителният софтуер GENETOOLS дава възможност за количествено и качествено измерване на […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Десислава Анкова

 • септември 26, 2023
 • Comments off

На 28.09.2023 г. от 14:00 ч. в ИБИР “Ак. Кирил Братанов”- БАН, ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Клетъчно-специфична локализация и генна експресия на MAS1R, CD10, ACE, ACE2, KISS1 и KISS1R при жени с тумор на млечната жлеза”, представен от докторант Десислава Анкова, при секция “Имунобиология на размножаването” по научна специалост “Физиология […]

Виж повече

Съобщение

 • септември 26, 2023
 • Comments off

Във връзка с постъпила информация относно представени неверни данни в портфолиото на колега, служител на Медицински комплекс “Доверие”, която е зачислена като докторант в “свободна форма” на обучение в ИБИР, от името на Ръководството на ИБИР-БАН бяха предприети следните мерки: 1. Бе поискано обяснение от докторант Мергюл Ферадова относно представената невярна информация на сайта на […]

Виж повече

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Румяна Сусуркова

 • август 25, 2023
 • Comments off

На 11.09.2023 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването акад. К. Братанов“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Румана Сусуркова на тема “Определяне ролята на Т клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормална бременност […]

Виж повече

Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

 • август 11, 2023
 • Comments off

В съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в държавен вестник № 69 от 11.08.2023 г. се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. ИБИР-БАН обявява конкурси за: 1/ редовна докторантура по Професионално направление: 4.3. Биологически науки; Докторска програма: Физиология на животните и човека […]

Виж повече

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Десислава Анкова

 • юни 28, 2023
 • Comments off

На 06.07.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Десислава Анкова на тема “Клетъчно – специфична локализация и генна експресия на MAS1R, CD10, ACE, ACE2, KISS1 KISS1R при […]

Виж повече

Докладване на получените резултати по дисертационен труд на докторант Диана Манчорова

 • юни 28, 2023
 • Comments off

Уважаеми колеги, Съгласно чл. 51 от Правилника за дейността на ЦО на БАН и заповед на Директора на ИБИР-БАН на 30.06.23г от 14.30 ч. в заседателната зала на ИБИР ще се проведе заседание на разширен секционен семинар за докладване на получените резултати по дисертационен труд на тема ,,Проучване върху механизмите за контрол на γδT-клетъчната цитотоксичност […]

Виж повече

Представяне на новости по програми за мобилност

 • април 10, 2023
 • Comments off

На 10 май 2023 г. от 11:00 ч. в ИБИР-БАН / зала ет. 2/ ще се проведе среща с гл. експерт Габриела Чупренска, национално контактно лице по програма Мария-Склодовска Кюри и гл. експерт Томина Галибова, координатор по програма Erasmus+, относно представяне на новостите по двете програми за мобилност. Поканени се всички заинтересовани лица.

Виж повече

Научен семинар

 • март 22, 2023
 • Comments off

На 05 април от 11:00 ч. в ИБИР-БАН / зала ет. 2/ се проведе научен семинар на тема “Парадигмата Th1/Th2 по време на бременност: факти отвъд мита”/ “The Th1/Th2 paradigm in pregnancy: Facts beyond the myth”, представен от Габриел Елмаджиян, биолог, докторант при ИБИР-БАН.

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.