Проекти на ИБИР-БАН 2008-2012

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

Проекти на ИБИР-БАН 2008-2012

Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

 

Тема на проекта, ръководител Финансиране
1.ReProForce FP-7- REGPOT-2009-1 Повишаване на изследователския капацитет на българския институт по биология и имунология на размножаването.

Доц. М.Моллова       

Доц. Е.Кистанова

 

2009-2013, 1 499 181 евро
2. COST Action FA0602 ” Биологично активни компоненти на храната, функции на митохондриите и здраве”

Проф. Д. Качева

Доц. Е. Кистанова

 

2007-2011

20 000  евро  – участие в работни срещи, организиране на семинар в София, кратки научни визити

3. COST Action F1201 “Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни ”

Проф. Д. Качева

Доц. Е. Кистанова

 

2012-2016

до юли2013 –  700  евро  – участие в работни срещи

4.  NEAT , Network to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond. LLP-1 -2012-1 UK-ERAZMUS- ENM;  LLP Programme (Lifelong learning

GA-2012-3830/001-001

доцент д-р Б.Георгиев, доктор

 

2012-2015

 

до юли2013 – 2700  евро

 

 

Роля на матриксните металопротеинази 2 и 9 и на протеини отADAMS семейството в патофизиологията на тумори на млечната жлеза.

Доцент Румен Димитров, доцент Павел Рашев

Проф. Hans Donat

2011-2013

 

10 000 евро за консумативи и пътни

 

Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe – SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен.

 

Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения – Институт по биотехнология

Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Маргарита Моллова

 

2007-2010

 

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения – Институт по биотехнология

Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Жулиета Динева

 

2011-2013

 

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

Протеомика на семинална плазма от овен, нерез и куче във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от тези видове.

Партньор: Университета на Вармия и Мазури, Полша; Ръководител от българска страна –Доц. Д-р Мария Иванова Кичева

 

2007-2010

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

Ин витро матурация, фертилизация и култивация на свински ооцити до стадий бластоцист

Партньор:  Институт по физиология и генетика на животните, Чешка Академия на Науките. Ръководител от българска страна – професор Димитрина Качева, двмн; от ИФГЖ- ЧАН – д-р Люси Немцова

 

2011-2013

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

Оптимизиране на биотехнологията ембриотрансфер при домашни животни.

Партньор:  Египетска Академия на Науките. Ръководител от българска страна – професор Димитрина Качева, двмн;

 

2009-2012

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

 

Национални проекти, финансирани от Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

 

Локализация и функция на стресови протеини в тестикуларни полови клетки при спонтанна и термоиндуцирана апоптоза

Доц. М. Моллова

2007-2010

25000 лв

Нова температурно чуствителна супероксид дисмутаза от антрактически гъби: биотехнологично получаване, химическа характеристика и приложение

съвместен проект с Институт по микробиология, БАН, Ръководител от страна на ИБИР Доц. М. Моллова

 

2010-2012

19530 лв

 

Значение на калций-свързващият протеин секретагогин за хормон-секретиращите невроендокринни клетки

Гл. ас. Теодора Данева

 

2007-2010

20600 лв

Изграждане на център за научни изследвания на проблеми в репродуктивното здраве, към програма Развитие на научна инфраструктура 2008

Доц. М. Моллова

 

2008-2012

800 000 лв

Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки: търсене на нови мишени за лечение на кожни карциноми.

Проф. Д-р И. Кехайов, дмн,.

 

2008-2012

250 000 лв

Пластичнист на мезенхимни стволови клетки

Проф. С.Кюркчиев

 

2007-2010

29 200 лв

Изследвания върху възможността за контрол на пролиферацията на туморни клетки чрез специфични интерфериращи РНК-молекули

Проф. Д-р И. Кехайов, дмн,.

 

2007-2010

 

25 000 лв

Изследване антиоксидантния потенциал на мелатонин за подобряване на репродуктивния капацитет при идиопатичен мъжки инфертилитет и варикоцеле

Доц. Росица Конакчиева

 

2008-2010

 

20 000 лв

Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръв

Доц. П. Тодоров

 

2009-2012

 

100 000 лв

Изследване на подходи за повишаване на репродукцията при биволите

Доц. Д-р М. Иванова-Кичева и Проф. д-р Д. Качева

 

2007-2011

 

25 000 лв

Съфинансиране към проект: Повишаване на Изследователския капацитет на Българския Институт по биология и имунология на Размножаването

Координатор на проекта Доц. М. Моллова

 

2009-2013

 

324 030 лв

Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

 

2011-2013

 

44976 лв

Комплексен анализ на редки български породи овце – опазване и устойчиво използване

Гл.ас. Александър Куков

 

2011-2013

 

46445 лв

Национален конкурс за финансиране на научно издание  МОМН, Фонд” Научни изследвания”: (ДНИС  01/10 от 12.12.2011). ”Справочник по размножаване при селскостопански животни и репродуктивни биотехнологии”

доц.д-р Милко Събев

2011-2012

 

4956 лв

Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

доцент Пламен Тодоров

2012-

 

150 000 лв

 

 

Проекти по бюджетната субсидия на БАН (заплати и режийни разходи) 2010-2012

 

Тема, ръководител Години
Разработване на условия за култивиране на човешки ембрионални клетки (линия BG01) в отсъствие на животински продукти

Доц.  Ц. Орешкова

 

2010-2012
Разработване на лабораторни протоколи за получаване на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC)

Доц. М. Мурджева

 

2010-2012
Влияние на биологично активни вещества с нехормонален произход върху репродуктивния потенциал при животните

Доц. Елена Кистанова

 

2007-2012
Морфологична характеристика на семенна течност и сперматозоид-специфични протеини и ензими, свързани с оплодителната способност при различни селскостопанси животни

Доц. д-р Бойко Георгиев

 

2007-2012
Регулаторни механизми при лутиенизацията и апоптозата в преовулаторен фоликул

Гл. Ас. Ивайло Вангелов, Доц. Жулиета Динева

 

2010-2012
Неинвазивен тест върху генетичният потенциал на кумулсни клетки като биомаркери за селекция на овоцити по програма за ин витро оплождане

Гл. Ас. Красимира Хайрабедян, дб

 

2010-2012
Бременност и диабет

Ас. Катя Тодорова и  Ас. Камелия Петкова

 

2008-2010
Цитотоксични изследвания на пoрфиринови съединения върху PC3 клетъчна линия

д-р Диана Зашева

 

2010-2012
Влияние на антифосфолипидните антитела върху репродуктивни клетки

Ас. Катя Узунова

 

2008-2010
Виабилитет на сперматозоиди от вида Оvis aries след сепариране на спермалната плазма

Доц. М. Събев

 

 2008-2010
Изпитване ефекта на протектори и биотехнологии за съхраняване на сперматозоиди от бозайници в условия на хипотермия

Доц. Д-р Мария Иванова Кичева и Ас. К. Лазов

 

2008-2010
Изследване фертилитета на овце след изкуствено осеменяване със съхранена при хипотермични условия сперма

Гл. ас. Р. Стефанов

 

2008-2010
Характеристика на протективната роля на спермално плазмени протеини върху в биологичните качества и адаптационните способности на сперматозоиди от коч при in vitro съхранение на ниски температури

Доц. Д-р Мария Иванова – Кичева

 

2010-2012
Кучето като моделна система за изучаване ролята на металопротеиназите в развитието на млечната жлеза в норма и патология

доц. Павел Рашев

 

2011-2012
SCGN като предполагаем тумор супресорен ген

Гл.ас. Теодора Гичева Данева

 

2011-2012
Проучвания върху взаимовръзката на сензорните сигнали и репродуктивните процеси в норма и патология

Проф. С. Лолов

 

2011-2012
Характеристика на протективната роля на спермално плазмени протеини върху биологичните качества и адаптационните способности на сперматозоиди от коч при in vitro съхранение на ниски температури

доц. д-р Мария Иванова

 

2009-2011
Влияние на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение (40С)

проф. д-р Мария Иванова

 

2011-2012
Увреждания  на интрацелуларни протеини в резултат на токсично действие на свободни радикали в криоконсервирана сперма от коч

доц. д-р Росен Стефанов

 

2011-2012
Изследване  оксидант-антиоксидантния статус, качествените параметри на сперматозоидите и някои биохимични показатели в семенна течност от нерез

доц. д-р Росен Стефанов

 

 2011-2012
Участие на невроендокринни фактори в етиологията на метаболитна и ендокринна резистентност

Гл. ас. Георги Георгиев

 

2011-2012
Изследване действието на мелатонин в семенна течност при здрави мъже и пациенти с неизяснен инфертилитет

доц. Росица Конакчиева

 

2011-2012
Санитарни аспекти на ембриобиотехнологиите при животни

проф. Д. Качева

 

2010-2012
Оптимизиране на биотехнологията за криоконсервация на сперма от биволи

проф. д-р Мария Иванова

 

2012-
Участие на металопротеиназите в сперматогенезата и оплождането при човек

доц. Павел Рашев

 

2012-
Проучвания върху лигавичния имунитет и компартментализацията на имунния отговор

проф. д-р Стефан Лолов, дмн

 

2012-
Стадийно специфична експресия на ДНК хеликазата RUVBL1/TIP49a по време на спематогенезата

гл.ас. Теодора Данева

 

2012-
Молекулни взаимодействия между човешки мезенхимни стволови клетки и тумори – модел за търсене на нови антитуморни средства

Договор на Медицински университет София; Ръководител – проф. Алтънкова, Ръководител от ИБИР Милена Мурджева

 

2011-
Експресия на имунорегулаторни маркери при ин витро децидуализация на човешки стромални клетки изолирани от париетална децидуа

доц. Цветелина Орешкова

 

2012-
Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течност

доц. Мария Стаменова

 

2012-
Система за регулация на изхода от митозата и нейното значение за развитието на простатен карцином

 гл.ас. Диана Зашева

 

2012-
Оптимизиране на системите за селекция и репродукция при овце от СПБМ за ефективно производство на овцевъдна продукция. Анализ и оценка на генеалогичната структура

Ръководители: от ИБИР – професор Димитрина Качева, двмн

от ИЖН-Костинброд – професор Емилия Райчева, доктор

 

2012-
Валидиране на биологични ефекти на H. rhodopensis в генотоксичен, оксидативен стрес и активация на вроден имунитет

Ръководител: главен асистент д-р Сорен Хайрабедян , доктор

 

2012-

 

 

 

Проекти, финансирани от правителствени институции и български фирми   

Договори на ИБИР  с: Медицински център “РепроБиоМед”; Център по  репродуктивно здраве“ Надежда”; Медицински Център „Вяра”. ”Имуно-ендокринна регулация на яйчника”

 Гл. Ас. Ивайло Вангелов

 

2010-2012

 

300 лв.

Подпомагане на практиката за ИО на овце – Морфологични изследвания на сперма

доц М. Събев

 

2010-2012

 

150 лв.

 

Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с „АГ Медицински Център Димитров” ЕООД– финансиран от АГМЦ „Димитров”

доц. Пламен Тодоров

 

2010-2012

 

консумативи

Роля на металопротеиназите в патогенезата на рак на гърдата и значението им като прогностични маркери за ранна диагностика

Гл. ас. Румен Димитров

 

2010

 

консумативи

Договор с ИАССРЖ Разработване на съвременни биотехнологии при криоконсервацията на семенен материал  от различни видове селскостопански разплодници

доц. д- Мария Иванова,

2010-2012

 

11000 лв

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.