Цветан Стефанов Цветков – процедура

 • август 6, 2021
 • Comments off

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина/Държавен вестник, бр. 47 от 04.06.2021 […]

Виж повече

Профил на купувача – Обща информация и документи

 • юли 20, 2021
 • Comments off

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”- БАН /ИБИР- БАН/ (В сила от м. юли 2017 г.)    Архив: График за планираните обществени поръчки през 2017 г. (В сила от 1.10.2014 до 16.12.2014)  Вътрешни […]

Виж повече

Предварителна защита на проект на дисертационен труд

 • януари 11, 2021
 • Comments off

Предварителна защита на проект на дисертационен труд на тема: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И ТУМОРНИ ЛИНИИ, представен от докторант Милена Костадинова; научен ръководител доц. Милена Мурджева ще се проведе онлайн на 12 януари 2021 от 15 часа пред разширен секционен семинар на секция Молекулярна имунология.

Виж повече

Неприсъствен разширен секционен съвет за обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на ОНС Доктор

 • декември 9, 2020
 • Comments off

На основание заповед №96/09.12.2020 г. на директора на ИБИР – БАН, на 14.12.2020 г. /понеделник/ от 11:00 ч. ще се проведе неприсъствен разширен секционен съвет (Zoom) на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, с цел обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” по специалност ш.04.02.01.“Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление ш.6.3.“Животновъдство“, […]

Виж повече

РАЗШИРЕН СЕКЦИОНЕН СЕМИНАР

 • ноември 10, 2020
 • Comments off

На основание Заповед № 80/04. 11. 2020 г. на Директора на Институт по биология и иммунология на размножаването ,,Акад. К. Братанов,,, на 16.11.2020 г. /понеделник/ от 13:30 ч. ще се проведе разширен секционен съвет на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, с цел отчисляване на асистент Цветан Цветков, задочен докторант по специалност ш. 04.02.01. […]

Виж повече

Учени от ИБИР-БАН пред сп. „Българска наука“

 • ноември 2, 2020
 • Comments off

Доц. д-р Велислава Терзиева: Науката дава полет на мисълта и свобода в работата, а в допълнение има и полза за обществото. Доц. д – р Таня Димова: Оказва се, че заплатите за учен в съседни балкански страни са 3 пъти по-високи, а в западни – 15-20 пъти Доц. Десислава Абаджиева: https://nauka.bg/doc-desislava-abadjieva-motivaciyata-da-izsledovatel-vatreshna-trapka/  

Виж повече

Разширен секционен семинар

 • септември 28, 2020
 • Comments off

На основание заповед №66/21.09.2020 г. на директора на ИБИР – БАН, на 30.09.2020 г. /сряда/ от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБИР – БАН ще се проведе разширен секционен съвет на секция „ Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” с цел отчисляване с право на на защита на Мирослав Генов, задочен докторант по специалност […]

Виж повече

Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021

 • август 3, 2020
 • Comments off

Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021 На основание Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. и публикация на сайта на Центъра за обучение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html), ИБИР-БАН обявява конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една) и по специалност Физиология на животните и човека- 1 (една). Държавен вестник бр. 68 […]

Виж повече

Предварителна защита на дисертационен труд

 • юли 20, 2020
 • Comments off

На 27.07.2020 /понеделник/ от 14:00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73 ще се проведе предварителна  защита на дисертационен труд на тема: “ Изследване влиянието на породните особености при овце върху криотолерантността на сперматозоидитe ”, представен от  задочен докторант  Мадлена Нанева Андреева, към секция“Ембриобиотехнологии при животните“ по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански […]

Виж повече

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“

 • юли 16, 2020
 • Comments off

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА „РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ Програмата се изпълнява  от партньорски организации с координатор Тракийски университет, гр. Стара Загора. ИБИР – БАН е партньор № 2 по споразумението, като първи партньор е координаторът. Срок на програмата: 2018 – 2020 година. Финансиране: Първи етап на Програмата – […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.