Обява за позиция „постдокторант“ март 2024 г.

 • февруари 29, 2024
 • Comments off

По проект за финансиране на Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“ се обявяват три позиции за „постдокторант“ за срок до 1 година. Изисквания за позиция № 1: 1. Защитена ОНС „Доктор“ (до 5 години от датата на обявяване); 2. Умения за работа с проточна флоуцитометрия и флуоресцентно-активирано клетъчно сортиране; 3. Умения за работа с PBMC, […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Кирил Лазов

 • февруари 29, 2024
 • Comments off

На 20.03.2024 г. (сряда) от 13:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Ролята на семенната плазма и биологични активни вещества с цел разработване на нова технология за криоконсервация на […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Илка Цветкова-Иванова

 • февруари 8, 2024
 • Comments off

На 27.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София  1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Изследвания на механизмите на клетъчна смърт и ролята на ефектора Gasdermin D при индукция на инфламазомата NLRP3. […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Радостина Цветанкова

 • февруари 6, 2024
 • Comments off

На 20.02.2024 г. (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Влияние на специфични микро РНКи в туморна патогенеза, чрез промяна на процесите на автофагия и вродена имунна […]

Виж повече

КП-06-М51/7

 • януари 31, 2024
 • Comments off

Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.   Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства: Биологически науки   Допълнителни научни области/тематични направления при интердисциплинарни проекти:     Заглавие на проекта:   Изследване ролята на молекулата CD83 при въздействието на децидуални стромални клетки върху диференциацията […]

Виж повече

КП-06-Н61/7

 • януари 31, 2024
 • Comments off

Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания – 2022 г.   Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства: Биология Допълнителни научни области/тематични направления при интердисциплинарни проекти: Медицина Тип проект: (запишете 1, ако кандидатствате само с Базова организация; запишете 2, ако кандидатствате и с партньори) 1 Заглавие на проекта:   Оперативни механизми на […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на докторант Елина Васева

 • януари 30, 2024
 • Comments off

На 13.02.2024 г. (вторник) от 14:30 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 3, София 1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на метилационния статус върху гени, свързани с репродуктивния потенциал и рецепторите на вроден имунитет“, представен от […]

Виж повече

Процедура по защита на Кирил Йорданов Лазов

 • януари 15, 2024
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ в научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, научно направление ш.6.3. – „Животновъдство”, област на висше образование ш. 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ от д-р Кирил Йорданов Лазов, редовен докторант към секция „Имуноневроендокринология“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Роля на […]

Виж повече

Процедура по защита на Радостина Петкова Цветанкова

 • декември 7, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Радостина Петкова Цветанкова, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Влияние на специфични микроРНКи в туморна […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.