Плакет

Проф. Красимира Тодорова е новия носител на наградата “Изобретател на годината 2021” в категория “Химия и Биотехнологии” на едноименния конкурс провеждан съвместно от Патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България

 • декември 9, 2021
 • Comments off

На 08.12.2021 г. от 14:00 ч. в Патентното ведомство на Република България (ПВ) са проведе тържествената церемония за връчване на наградите в конкурсите „Изобретател на годината“, „Селекционер на годината“ и „Иновативно предприятие“, която се излъчи и на живо. От участвалите над 400 човека, бяха номинирани по 3-ма за всяка от категориите: Електроника и Електротехника, Машиностроене […]

Виж повече

Защита на дисертационен труд на тема: “Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска тънкорунна и Синтетична популация българска млечна порода овце”

 • ноември 23, 2021
 • Comments off

Ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: “Възможности за направляване на репродуктивния процес при Североизточнобългарска  тънкорунна и Синтетична популация българска млечна порода овце”, представен от докторант на самостоятелна подготовка Стефан Николов Манчев, към секция “Имуноневроендокринология” по научна специалност ш. 01.06.17 „Физиология на животните и човека” професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки” Поради усложнената […]

Виж повече

Цветан Стефанов Цветков – процедура

 • август 6, 2021
 • Comments off

– Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност “Главен асистент” по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина/Държавен вестник, бр. 47 от […]

Виж повече

Профил на купувача – Обща информация и документи

 • юли 20, 2021
 • Comments off

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”- БАН /ИБИР- БАН/ (В сила от м. юли 2017 г.)    Архив: График за планираните обществени поръчки през 2017 г. (В сила от 1.10.2014 до 16.12.2014)  Вътрешни […]

Виж повече

Предварителна защита на проект на дисертационен труд

 • януари 11, 2021
 • Comments off

Предварителна защита на проект на дисертационен труд на тема: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И ТУМОРНИ ЛИНИИ, представен от докторант Милена Костадинова; научен ръководител доц. Милена Мурджева ще се проведе онлайн на 12 януари 2021 от 15 часа пред разширен секционен семинар на секция Молекулярна имунология.

Виж повече

Неприсъствен разширен секционен съвет за обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на ОНС Доктор

 • декември 9, 2020
 • Comments off

На основание заповед №96/09.12.2020 г. на директора на ИБИР – БАН, на 14.12.2020 г. /понеделник/ от 11:00 ч. ще се проведе неприсъствен разширен секционен съвет (Zoom) на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, с цел обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” по специалност ш.04.02.01.“Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление ш.6.3.“Животновъдство“, […]

Виж повече

РАЗШИРЕН СЕКЦИОНЕН СЕМИНАР

 • ноември 10, 2020
 • Comments off

На основание Заповед № 80/04. 11. 2020 г. на Директора на Институт по биология и иммунология на размножаването ,,Акад. К. Братанов,,, на 16.11.2020 г. /понеделник/ от 13:30 ч. ще се проведе разширен секционен съвет на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, с цел отчисляване на асистент Цветан Цветков, задочен докторант по специалност ш. 04.02.01. […]

Виж повече

Учени от ИБИР пред сп. “Българска наука”

 • ноември 2, 2020
 • Comments off

Доц. д-р Велислава Терзиева: Науката дава полет на мисълта и свобода в работата, а в допълнение има и полза за обществото. Доц. д – р Таня Димова: Оказва се, че заплатите за учен в съседни балкански страни са 3 пъти по-високи, а в западни – 15-20 пъти Доц. Десислава Абаджиева: https://nauka.bg/doc-desislava-abadjieva-motivaciyata-da-izsledovatel-vatreshna-trapka/  

Виж повече

Разширен секционен семинар

 • септември 28, 2020
 • Comments off

На основание заповед №66/21.09.2020 г. на директора на ИБИР – БАН, на 30.09.2020 г. /сряда/ от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБИР – БАН ще се проведе разширен секционен съвет на секция „ Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” с цел отчисляване с право на на защита на Мирослав Генов, задочен докторант по специалност […]

Виж повече

Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021

 • август 3, 2020
 • Comments off

Kонкурс за редовни докторанти за учебната 2020-2021 На основание Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. и публикация на сайта на Центъра за обучение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html), ИБИР-БАН обявява конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една) и по специалност Физиология на животните и човека- 1 (една). Държавен вестник бр. 68 […]

Виж повече