Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Румяна Сусуркова

 • август 25, 2023
 • Comments off

На 11.09.2023 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването акад. К. Братанов“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Румана Сусуркова на тема “Определяне ролята на Т клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормална бременност […]

Виж повече

Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

 • август 11, 2023
 • Comments off

В съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в държавен вестник № 69 от 11.08.2023 г. се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. ИБИР-БАН обявява конкурси за: 1/ редовна докторантура по Професионално направление: 4.3. Биологически науки; Докторска програма: Физиология на животните и човека […]

Виж повече

Процедура по защита на Десислава Анкова

 • юли 24, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант Десислава Петрова Анкова, секция: „Имунобиология на размножаването“, ИБИР-БАН Основание: На […]

Виж повече

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

 • юли 24, 2023
 • Comments off

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в ДВ брой 22 от 10.03.2023 г. се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г., ИБИР-БАН обявява конкурс за една редовна докторантура по специалност 04.02.01 „Имунология”, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование – […]

Виж повече

Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Десислава Анкова

 • юни 28, 2023
 • Comments off

На 06.07.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Десислава Анкова на тема “Клетъчно – специфична локализация и генна експресия на MAS1R, CD10, ACE, ACE2, KISS1 KISS1R при […]

Виж повече

Докладване на получените резултати по дисертационен труд на докторант Диана Манчорова

 • юни 28, 2023
 • Comments off

Уважаеми колеги, Съгласно чл. 51 от Правилника за дейността на ЦО на БАН и заповед на Директора на ИБИР-БАН на 30.06.23г от 14.30 ч. в заседателната зала на ИБИР ще се проведе заседание на разширен секционен семинар за докладване на получените резултати по дисертационен труд на тема ,,Проучване върху механизмите за контрол на γδT-клетъчната цитотоксичност […]

Виж повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“ – БАН

 • юни 5, 2023
 • Comments off

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 89/03. 11. 2020 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за:                 Академичната длъжност „Професор“ по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – […]

Виж повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ИБИР-БАН

 • юни 5, 2023
 • Comments off

            Академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4 – 1/2 щат. Кандидатите за заемане на академичната длъжност „Доцент“ трябва да отговарят на следните условия:                 […]

Виж повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТ В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН

 • юни 5, 2023
 • Comments off

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 116/14. 03. 2023 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/ обявява конкурс за: Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование […]

Виж повече

Представяне на новости по програми за мобилност

 • април 10, 2023
 • Comments off

На 10 май 2023 г. от 11:00 ч. в ИБИР-БАН / зала ет. 2/ ще се проведе среща с гл. експерт Габриела Чупренска, национално контактно лице по програма Мария-Склодовска Кюри и гл. експерт Томина Галибова, координатор по програма Erasmus+, относно представяне на новостите по двете програми за мобилност. Поканени се всички заинтересовани лица.

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.