Проекти по ФНИ

Текущи проекти изпълнявани в ИБИР, финансирани от Фонд Научни Изследвания (ФНИ):

Тип Договор №
Акроним
Име
Ръководител на екипа от звеното
Научна сесия за утвърдени учени:
1 ФНИ № H21/14
АБР: –
Профилен анализ на антифосфолипидната антитялова реактивност при жени с хабитуални аборти
гл.ас. дб Шина Иванова Пашова
2 ФНИ № –
АБР: –
Моделиране на натрупването на вторични метаболити чрез насочване на морфогенеза ин витро: получаване на растителни компоненти с потенциална противоракова активност от мурсалски чай, бял пелин и видове кантарион
доц. дб Елена Стоянова
3 ФНИ № КП-06-ДВ-3
АБР: 3DModeInAction
Иновативни 3D органотипни модели за проучване на взаимодействията между ембриона и майчините имунни клетки при (не)успешната имплантация при жената
доц. дб Таня Георгиева Димова
4 ФНИ № –
АБР: –
Потенциращ ефект на екстракт от Haberlea rhodopensis върху антитуморното действие на Бауман-Бърк протеазен ихибитор на моделна система метастатични клетъчни линии-карцином на гърдата
доц. дб Диана Зашева
5 ФНИ № КП-06-ДК1/12, 3.2021
АБР: –
Изследване на прекомерната реакция на тъканите, опосредствана от инфламазомите, водеща до клинично тежка SARS-CoV-2 инфекция. Транслационен подход
проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян
6 ФНИ № КП-06 ПН51/ 17
АБР: –
Криоконсервация, ин-витро активация и култивиране на овариална тъкан и изолирани фоликули
проф. дбн Пламен Тодоров Тодоров
7 ФНИ № КП-06-Н51/2
АБР: ФНИ
„Ефект на мезенхимни стволови клетки с неовариален произход върху функционално некомпрометирани и увредени човешки гранулозни клетки“
доц. дб Иван Бочев
8 ФНИ № КП-06-Н53/7
АБР: ФНИ
“Приложение на мезенхимни стволови клетки в in vivo миши модел за подобряване на регенерацията на големи костни дефекти”
доц. дб Милена Мурджева
9 ФНИ № КП-06-Н33/4
АБР: ФНИ
“Системно биологично идентифициране на сигнални пътища подпомагащи избягването от имунния надзор, в карциномни клетки със стволови характеристики”
проф. дбн Красимира Тодорова
10 ФНИ № КП-06-Н61/7
АБР: –
Оперативни механизми на ендометриална диференциация при норма и спонтанен аборт чрез сигнални екстрацелуларни везикули в модел на предимплантационна децидуализация
доц. дб Цветелина Велева-Орешкова
Научна сесия за млади учени:
1 ФНИ № КП-06-М51/7
АБР: –
“Изследване ролята на молекулата CD83 при въздействието на децидуални стромални клетки върху диференциацията на антиген-прeдставящи клетки при двустранна междуклетъчна комуникация”
гл.ас. дб Камелия Винкетова Петкова
2 ФНИ № КП-06-М66/6
АБР: ФНИ
Криоконсервация на семенен материал от вида Apis mellifera (медоносна пчела)
гл.ас. дб Цветан Цветков
3 ФНИ № КП-06-М63/2
АБР: ФНИ
Ин витро модел на взаимодействие на гранулозни клетки, получени от жени с намален яйчников резерв, и стволови клетки
гл.ас. дб Надя Петрова

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.