Библиотека

Ресурси

Библиотеката при ИБИР„Акад. К. Братанов”

Завеждащ библиотека – Цвета Филипова

За контакти: мобилен телефон: 0888050507; e-mail: cvetafilipova@abv.bg

Библиотеката при Института по биология и имунология на размножаванто „Акад. К. Братанов” е създадена едновременно със създаването на института през 1938г. и съдбата й е неразривно свързана със съдбата на института, към който принадлежи.

Нейната основна цел е информационното осигуряване на научните и приложните изследвания в института и чрез съчетаването на традиционните и модерните технологии и услуги да се изгражда и развива като съвременен библиотечно-информационен център към института в областта на репродуктивната биология. Заедно с това тя е филиал на Централна библиотека на БАН и чрез нея има изградени интеграционни връзки с останалите библиотеки от системата на БАН и с други научни библиотеки у нас и в чужбина.

Още от създаването на библиотеката се прилагат принципите на обоснован подбор на литература, своевременно попълване на фонда със съответстващи на профила книги и водещи световни периодични издания. Основната задача на библиотеката е изграждането и организацията на библиотечния фонд с българска и чуждестранна литература с цел задоволяване на информационните потребности на учените и специалистите в ИБИР. Затова комплектуването на книжния фонд е насочено към следните научни области: репродуктивна биология и имунология при животните и човека, ембриотехнологии при животните, криобиология на гаметите, изкуствено осеменяване на животните, имунологични проблеми на асистираната репроукция при човека, молекулярна имунология, имуноневроендокринология. В библиотеката се съхраняват и ежегодно допълват в отделни годишни сборници и всички трудове на сътрудниците от института от 1991 г. до днес.

Комплектуването на фондовете се осъществява чрез покупка, абонамент, книгообмен и дарение. Библиотеката  притежава богат фонд от 11536 тома научна литература, от които 4732 тома книги и 6804 тома специализирани периодични издания. Ежегодно в библиотеката се получават над 30 заглавия списания и други периодични издания в над 150 тома – най-доброто от световната научна продукция по темите, разработвани в института. Абонаментът за списанията бива ежегодно подновяван.

В библиотеката се поддържат азбучен, систематичен и топографски каталози на книгите и периодичните издания. Едно от най-големите предимства на библиотеката е, че освен традиционна – място за  съхраняване на научната книжнина и прякото й ползване от потребителя, тя е и място за напълно модерно информационно обслужване. Тя е една от първите в системата на БАН, която въведе електронен каталог за фонда си от книги и поредици. Програмното осигуряванена електронния каталог е PROCITE. През 2010 година библиотеката започна да въвежда библиотечно-информационната система ALEPH500, разработена от фирма ExLibris Ltd на Hebrew University в Йерусалим, на базата на която изгражда електронен онлайн каталог. Това увеличава възможностите за по-лесен и бърз достъп и на външни читатели до фондовете на библиотеката. В библиотеката се извършват и допълнителни услуги – библиографски и фактографски справки, сканиране и ксерокопиране на документи.

Информационното осигуряване на читателите на библиотеката включва локално ползване на компютри с електронен достъп до Интернет и всички електронни ресурси, предоставени чрез Централната библиотека (http://www.cl.bas.bg) на постоянните научни звена на Българска академия на науките. Това са следните международни бази данни в областта на биологията и естествените науки:

Библиотеката разполага с две основни работни зони: читалня и книгохранилище. Читалнята предлага удобни за работа места, свободен достъп до екземплярите на получаваната периодика от текущата година и дава възможност за ползване на част от богатия фонд – близо 1000 тома – от справочни, речници и енциклопедични издания.

Перспективите за развитие на библиотеката са тясно свързани с резултатите от научноизследователската работа на института и следват насоките, които той начертава за бъдещата си работа. “Библиотеката е развиващ се организъм.” Това са думи на Рантганатан – един от всепризнатите учени с приноси за определяне на библиотечната наука като такава. За библиотеката при ИБИР, тези думи се потвърждават. Свободният достъп до on-line каталога, абонаментът на някои от важните научни електронни списания,  активното възприемане на формите на компютърната комуникация и същевременно съхраняването и предлагането на писменото знание върху т. нар. хартиен носител превръщат библиотеката на ИБИР в център, който обединява традиционните и електронните библиотечни ресурси, което е основна мисия на съвременната научна библиотека.

Галерия

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.