Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020:

  • Post by:
  • август 16, 2019
  • Comments off

На основание Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. и публикация в Държавен вестник бр. 63 от 9 август 2019, с. 116-120, ИБИР-БАН обявява конкурси за:

(1)   редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една),

(2)   редовна докторантура по специалност Физиология на животните и човека – 1 (една),

(3)   задочна докторантура по специалност Физиология на животните и човека – 1 (една).

 

    Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: 13.08.2019 – 11.10.2019

  • Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността и чуждия език, по който кандидата ще държи изпит)
  • Автобиография
  • Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
  • Медицинско свидетелство
  • Свидетелство за съдимост
  • Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област
  • Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева

 

Уведомяване за допускане до 18.10.2019

 

    Изпит по специалността – 02-06 декември 2019

    Изпит по чужд език – 09-13 декември 2019

 

Класираните кандидати се зачисляват от 1.1.2020 г.

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.