Kонкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

В съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г. и публикация в държавен вестник се обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г. ИБИР-БАН обявява конкурси за:

1/ редовна докторантура по Професионално направление: 4.3 Биологически науки; Докторска програма: Имунология

2/ редовна докторантура по Професионално направление: 6.3. Животновъдство, Докторска програма: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването

3/ задочна докторантура по Професионално направление: 4.3. Биологическите науки; Докторска програма: Физиология на животните и човека

 

Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР:

15.08.2022 г. – 14.10.2022 г.

· Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността, формата на докторантурата и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит)

· Автобиография

· Диплома/Удостоверение за завършена магистратура

· Медицинско свидетелство

· Свидетелство за съдимост

· Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

· Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

 

Изпитите ще се проведат:

– по специалността от 05 до 09.12.2022 г.

– по чужди езици от 12 до 16.12.2022 г.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Класираните кандидати се зачисляват от 01.01.2023 г.

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.