Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 73

Контакти

Call: +359 (2) 971 13 95/ вътр. 71

Email: n.petrova@ibir.bas.bg

Надя Петрова

Главен асистент, доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”

Научните интереси и изследвания на Надя Петрова са в областта на стволовите клетки и асистираните репродуктивни технологии, като към момента е работила с хематопоетични стволови клетки от умбиликална кръв, мезенхимни стволови клетки от различни източници, овариална тъкан и клетки, обработка на гамети. В началото на 2020 г. е защитила дисертационен труд на тема „Изолиране и характеризиране на овариални стволови клетки”.

Кариера

 1. ноември, 2020

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 2. Февруари 2020

  Доктор по биология

  ИБИР-БАН
 3. 2009

  Магистър

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

Участие в проекти

 1. Ръководител проект
  „Изследване експресията на мезенхимни и плурипотентни стволово-клетъчни маркери и опити за насочена диференциация на клетки, изолирани от фоликулярна течност”
  “Програма за подпомагане на младите учени към БАН”
 2. Участник в проект
  „Получаване, характеризиране и инвитро диференциация на овариални стволови клетки” (Договор ДФНИ – Б – 01/10)
  Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на Образованието и Науката (МОН)
 3. Участник в проект
  „Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии” (Договор №BG051PO001-3.3.06-0059)
  Европейския социален фонд и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
 4. Участник в проект
  „Криобиологични изследвания върху човешки стволови клетки“
  Международен проект

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.