Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, 1113 София

Контакти

Email: kameliya.vinketova@ibir.bas.bg

Камелия Петкова

Главен асистент, доктор, секция „Молекулярна имунология“

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- Българска академия на науките

Камелия Винкетова Петкова е главен асистент в секция „Молекулярна имунология“. Нейните основни области на научни изследвания са: репродукция при човек, майчино-фетална граница, децидуа, децидуална микросреда, плацента, репродуктивна имунология, патологична бременност, междуклетъчни взаимодействия, децидуални стромални клетки, трофобластни клетки, имунни клетки.
Дисертационният й труд е на тема: „Експресия и регулация на CD83 в децидуални стромални клетки в ранна бременност при човек“.
Има проведени специализации: Walter Brendel Center of Experimental Medicine, Университет Людвиг-Максимилиан, Мюнхен, Германия; юли 2014.
Член е на: Съюз на учените в България, European Federation of Immunological Societies (EFIS), International Union of Immunological Societies (IUIS).

Кариера

 1. 2018 – до сега

  Постдокторант

  ИБИР-БАН
 2. Декември 2017

  Доктор

  ИБИР-БАН

Участие в проекти

 1. ‘’CliniMARK: ‘добра биомаркерна практика за увеличаване броя на клинично валидираните биомаркери‘‘; КП-06-КОСТ/6
  Ръководител на проекта: доц. Цветелина Орешкова/ИБИР-БАН
 2. CellFIt_2; DN06COST21
  Ръководител на проекта: доц. Милена Мурджева/ИБИР-БАН
 3. Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране; ДН 13/8
  Ръководител на проекта: доц. Милена Мурджева/ИБИР-БАН
 4. Проект за национално съфинансиране по COST Акция “CellFit” – “In vitro 3D total cell guidance and fitness”, In vitro 3D клетъчни системи – състояние близко до естественото; ДКОСТ 01/18
  Ръководител на проекта: доц. Милена Мурджева/ИБИР-БАН
 5. Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биолотични направления и иновационни биотехнологии, BG051PO001-3.3.06-00
  Ръководител на проекта: доц. Милена Мурджева/ИБИР-БАН

Награди

 • 2016
  Трета награда за представяне на постер
  Юбилейна научна конференция „10 години Българска асоциация по клинична имунология“
 • 2014
  Първа награда за представяне на постер
  4-ти национален конгрес по имунология

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.