Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН

Контакти

Call: +359 (0) 2 871 13 95 - вътр. 52

Email: ekistanova@ibir.bas.bg

Елена Кистанова

Доцент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция "Имуноневроендокринология"

28 години научен стаж в областта на биологията и биотехнологиите на репродукцията при животни и проучването на потенциални мишени на биоактивни добавки в репродуктивната система. Докторска дисертация на тема „Морфофункциональное становление микрогемоциркуляторной системы брыжейки белой крысы в процессе полового созревания“е защитена по специалност „физиология на човека и животните“.
Публикувани са над 100 научни труда с общ ИФ 33.9, h-индекс 4. Член е на Европейската асоциация по репродукцията при домашни животни (ЕСДАР, представител на България), член на Организационни комитети на редовни симпозиуми по животновъдство в Сърбия (Институт по животновъдство, Земун-Белград) и Румъния (Институт по биология и хранене на животните, Балотещи). Извършени са специализации в Русия, Китай, Чехия, Италия и Холандия. Ръководител е на двама успешно защитили докторанти.

Ръководител на проекти:
1. Epigenetics and Periconception Environment – Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food production and health in livestock – ДКОСТ01/15 към ФНИ;
2. Interindividual variation in response to consumption of plant food bioactives and determinants Involved – ДКОСТ01/10 към ФНИ;
3. Effect of the phenolic phytochemical oregonin (extracted from the Alnus plants) on the epigenetic marks in cardiovascular and reproductive tissues – Двустранен с Латвия по ЕБР-БАН.

Участие в проекти
Европейски:
1. 7-ма рамкова програма – ReProForce – научен експерт
2. По Програма КОСТ – Акции FA0603 “Mitofood", FA1201 “Epiconcept", FA1403 “POSITIVe", CA16119 “CellFit" – член на Управителния комитет
2. BG051PO001-3.3.06 -0059 по ОП “Човешки ресурси";

Национални:
1.КОФ7РП02/17 към ФНИ
2. ДКОСТ01/18 към ФНИ
3. ННП “Репробиотех"
4. ННП “Инте-живо"
Двустранно сътрудничество
1. с Китай към ФНИ
2. с Виетнам към ФНИ
2. с Египет -ЕБР-БАН
3. с Китай -ЕБР-БАН
4. с Чехия -ЕБР-БАН

Кариера

 1. 2016 - до сега

  Доцент

  секция „Имуноневроендокринология“, ИБИР-БАН
 2. 2009 -2015

  Доцент

  секция „Ембриобиотехнологии при животните“, ИБИР-БАН
 3. 1998

  Научен сътрудник I степен

  ССА, Костинброд, България
 4. 1985

  Доктор

  Интитут по физиология на деца и юноши, Москва, Русия
 5. Юни, 1980

  Магистър

  Пензенски Държавен Университет, Пенза, Русия

Професионален опит

 1. Януари 2011-ноември 2014
  Заместник директор
  ИБИР-БАН
 2. Декември 1985-декември 1988
  Старши преподавател
  катедра "Анатомия и физиология на човека и животните, Пензенски Държавен Университет, Пенза, Русия

 • 2018
  Златен медал от агроизложба "Златна есен-2018"
  Москва, Русия за разработване на хранителна добавка от търтееви ларви
 • 2013
  Почетна награда за постижения в животновъдните науки и и принос
  Сръбския международен симпозиум по животновъдство. Белград, Сърбия
 • 2018
  Patent N 15262
  „Substances decreasing of hypermethylation of DNA in the mammal cells“
 • 2018
  Patent N 15311
  "Remedy for increasing mitochondrial DNA in mammalian cells"

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.