Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Call: +359 (0)2 971 13 95 – вътр. 72

Email: d.gradinarska@ibir.bas.bg

Дисислава Градинарска

Главен асистент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, Секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“

д-р Десислава Градинарска-Янакиева е завършила с отличие Ветеринарномедицинския факултет към Лесотехнически университет – гр. София през 2009г. От 2013г. е кадър на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ на ИБИР-БАН, където през 2019г. защитава дисертационен труд на тема „Спермално плазмени протеини – роля в репродуктивния процес и нискотемпературното съхранение на сперматозоиди от кучета“. През периода на работа е натрупала богат опит в научноизследователската област, касаеща методите за получаване, оценка, съхранение и криоконсервация на семенна течност от различни животински видове. Основни професионални компетенции: CASA; HPLC; 1D- и 2D-PAGE; микроманипулация на гамети; конвенционална и епифлуоресцентна микроскопия; биостатистика. В качеството си на ръководител и участник в успешни научноизследователски проекти към БАН, МОН и EVSSAR, д-р Градинарска е придобила опит в управлението на научноизследователски колектив, организиране на експериментални дейности, съставителски и редакторски умения. В областта на образованието д-р Градинарска е участвала като ментор по програма “Студентски практики“ на МОН и е хоноруван преподавател към Биологически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

Кариерно развитие

 1. 2022 - до момента

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 2. 2018-2022

  Ветеринарен лекар

  ИБИР-БАН
 3. 2018

  Доктор

  ИБИР-БАН
 4. 2013-2018

  Асистент

  ИБИР-БАН
 5. 2002 - 2009

  Магистър

  Лесотехнически университет, София, България

Проекти

 1. 2018 - 2020
  Участник в проект „Characterization of seminal plasma proteins аssociated with benign prostatic hyperplasia in dogs“ – EVSSAR 2018 – 2020г.
 2. 2018
  Участник в проект ННП „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“ - ДО1-213/28.11.18 г.
 3. 2016-2018
  Участник в проект „Проучване динамиката на оксидант-антиоксидантния статус на сперматозоиди от вида Bubalus Bubalis при биотехнологии за in vitro съхранение“
  ЕБР Египет
 4. 2017
  Участник в проект „Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти“ - ДСД-2/05.04.2017
 5. 2016 - 2017
  BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" 2016 – 2017 към МОН - Ментор по договор СП-М52/25.10.2016
  Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“
 6. 2016
  Ръководител проект "„Анализ на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от вида Canis familiaris“ - ДФНП- 171/13.05.2016
  БАН - Млади учени
 7. 2014 - 2015
  BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики" 2014 – 2015 към МОН - Ментор по договор СП-М1631/06.06.2014
  Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски"

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.