Адрес

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, бул. „Цариградско шосе“ 73, София - 1113, България

Контакти

Email: dpupaki@ibir.bas.bg

Деспина Пупаки

Главен асистент, Доктор

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“- БАН, секция "Имунобиология на размножаването"

Главен асистент д-р Деспина Ваици Пупаки има над 10 годишен опит в преподаване на дисциплините хистология и ембриология. Владее хистологични, имунохистохимични и микроскопски методи, методи за оценка на ензимна активност посредством зимография, както и методи за оценка на генната експресия посредством полимеразна верижна реакция след обратна транскрипция (RT-PCR). Нейните научни интереси са в областта на хистопатологията и туморната биология и по специално са фокусирани върху металопротеиназите и тумор-супресорни молекули, като например киспептините. Владее и ползва свободно английски и гръцки език.

Кариера

 1. Юни 2017

  Главен асистент

  ИБИР-БАН
 2. Януари 2017

  Доктор

  ИБИР-БАН
 3. Май 2004

  Главен асистент

  Лесотехнически университет
 4. Април 2004

  Магистър по вет. медицина

  Лесотехнически университет

Участие в проекти

 1. 2020
  Ръководител на научен проект
  Връзка между KISS1/KISS1R системата и експресията на ММР-9 при рак на гърдата
 2. 2019
  ДСД – 15/07.2019
  „Въвеждане на иновация в образователна школа по биология и имунология“
 3. 2019
  ДПДП-10/2019
  РАДИАЦИОННИ ЕФЕКТИ НА УСКОРЕНИ ЕЛЕКТРОНИ (ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ SIEMENS PRIMUS HE 3561) ВЪРХУ SEROTONIN -ПРЕДИЗВИКАНИ МЕХАНИЧНИ И БИОЕЛЕКТРИЧНИ ПРОЦЕСИ В ГЛАДКОМУСКУЛНИ КЛЕТКИ И ТЪКАНИ ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ И КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ НА ЦЕЛОТЕЛНО ОБЛЪЧЕНИ ПЛЪХОВЕ

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.