Процедура по защита на Диана Георгиева Манчорова

 • април 30, 2024
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Диана Георгиева Манчорова, редовен докторант към секция „Имунобиология на размножаването“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: “Проучване върху механизмите за контрол на γδT–клетъчната цитотоксичност […]

Виж повече

Процедура по защита на Кирил Йорданов Лазов

 • януари 15, 2024
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ в научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, научно направление ш.6.3. – „Животновъдство”, област на висше образование ш. 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ от д-р Кирил Йорданов Лазов, редовен докторант към секция „Имуноневроендокринология“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Роля на […]

Виж повече

Процедура по защита на Радостина Петкова Цветанкова

 • декември 7, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Радостина Петкова Цветанкова, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Влияние на специфични микроРНКи в туморна […]

Виж повече

Процедура по защита на Елина Димитрова Васева

 • декември 6, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалностш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, Професионално направление: ш. 6.3 – „Животновъдство”, Област на висше образование: 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ от Елина Димитрова Васева, редовен докторант към лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Влияние […]

Виж повече

Процедура по защита на Илка Цветкова-Иванова

 • декември 5, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Илка Цветанова Цветкова-Иванова, редовен докторант към лаборатория “Репродуктивни ОМИКс технологии”, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията: ’’Изследване на механизмите на клетъчна смърт […]

Виж повече

Процедура по защита на Румяна Сусуркова

 • ноември 14, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Румяна Иванова Сусуркова, редовен докторант към секция „Имунобиология на размножаването”, ИБИР – БАН. Тема на дисертацията:  ’’Определяне ролята на Т-клетъчните регулаторни механизми […]

Виж повече

Процедура по защита на Десислава Анкова

 • юли 24, 2023
 • Comments off

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант Десислава Петрова Анкова, секция: „Имунобиология на размножаването“, ИБИР-БАН Основание: На […]

Виж повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” В ИБИР-БАН

 • юни 5, 2023
 • Comments off

            Академичната длъжност „Доцент” по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4 – 1/2 щат. Кандидатите за заемане на академичната длъжност „Доцент” трябва да отговарят на следните условия:                 […]

Виж повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТ В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН

 • юни 5, 2023
 • Comments off

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 116/14. 03. 2023 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/ обявява конкурс за: Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование […]

Виж повече

Конкурс “Асистент” по “Имунология” в секция “Молекулярна имунология”

 • март 10, 2023
 • Comments off

ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 113/22.11.2022 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за: Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически […]

Виж повече

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.