Цветан Стефанов Цветков – процедура

  • Post by:
  • август 6, 2021
  • Comments off

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност “Главен асистент” по научна
специалност
ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на
размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше
образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина/Държавен вестник, бр. 47 от
04.06.2021 г. , стр. 231.
– Заповед за научно жури по обявения конкурс № 83/29.07.2021 г./Протокол № 99 от
27.07.2021 г.
Допуснат до оценка в конкурса: Цветан Стефанов Цветков
Научно жури:
Вътрешни членове:
Доц. д-р Иван Бочев
Доц. д-р Милена Мурджева
– Резервен член:
Доц. д-р Таня Милачич
Външни членове:
Проф. Магдалена Облакова – ССА
Проф. Христо Гагов – БФ на СУ
Доц. д-р Теодора Ангелова – ССА
– Резервен член:
Проф. Радостина Александрова – БАН

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.