ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ

BG051PO001-3.3.06-0059

 

Проектът предлага възможност за повишаване на квалификацията  на 40 млади учени – докторанти, постдокторанти и специалисти от ИБИР, БФ и ХТМУ. Младите учени ще се обучават в четири модула; биотехнологии, репродуктивна биология и имунология, туморна биология, стволови клетки. Учебните програми обхващат теоретични курсове и практични занятия, които са насочени към овладяване на съвременна апаратура, закупена в ИБИР по проектите по Програма „Развитие на научната инфраструктура-2008“ и РеПроФорсе по 7РП.

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.