Стефан Манчев

Стефан Николов Манчев – процедура

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 01.06.17 „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 82 от 14.10.2022 г.

– Заповед за научно жури по обявения конкурс № 143/23.11.2022 г./Протокол № 113 от 22.11.2022 г.

 

Допуснат до оценка в конкурса: Стефан Николов Манчев

 

Научно жури:

Вътрешни членове:
Доц. Десислава Абаджиева, дб
Доц. Теодора Данева, дб
Доц. Елена Кистанова, дб

Резервен член:
Доц. Д-р Деница Даскалова

Външни членове:
Проф. Васил Николов – АУ-Пловдив
Доц. Таня Иванова – ИЖН-Костинброд

Резервен член:
Проф. Иван Пенчев – ТрУ-тет, Стара Загора

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.