Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” Камелия Петкова

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по научна специалност „Имунология“, шифър 01.06.23; професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 от задочен докторант Камелия Винкетова Петкова, Секция: „Молекулярна имунология“, ИБИР-БАН

 

– на основание:

чл. 13 от ЗРАСРБ, чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР

специалност: Имунология, шифър 01.06.23; професионално направление по шифър 4.3 – Биологични науки; област на висше образование по шифър 4- Природни науки и математика.

Тема на дисертацията: „Експресия и регулация на CD83 в децидуални стромални клетки в ранна бременност при човек”

Научeн ръководител: доц. Цветелина Орешкова, доктор /ИБИР-БАН/

 

Материали по процедурата:

 CV

– Автореферат  

 

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация (18.10.2017 г, – на основание на заповед № 354 от 12.10.2017 г. на директора на ИБИР)  

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (Протокол №.65/24.10.2017 г.) и заповед на директора на ИБИР (No. 361/25.10.2017 г.):

 

Научно жури:

Външни членове:

Акад. Богдан Николов Петрунов. дмн

Доц. Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн /УМБАЛ „Свети Иван Рилски”, МА-София/

Доц. Ваня Цачева /катедра Биохимия, БФ, СУ/

Вътрешни членове:

Проф. д-р Стефан Лолов, дмн

Доц. Цветелина Орешкова, доктор

Резервни членове:

Проф. Росица Цв. Конакчиева.дбн /БФ, СУ/

Доц. Таня Г. Димова / ИБИР-БАН/

 

Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. д-р Стефан Лолов, дмн-виж 

Доц. Доброслав Станимиров Кюркчиев-виж 

– Становища:

Акад. Богдан Николов Петрунов. дмн –виж 

Доц. Ваня Цачева –виж 

Доц. Цветелина Орешкова, доктор -виж 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.