Репродуктивни ОМИКс технологии

Разработвани научни проблеми

Ръководител лаборатория: Проф. Красимира Олегова Тодорова, дб, дбн

Основни изследователски проблеми

Цел на създаване на новата лаборатория:

Изследване на глобалните промени на геномно, транскриптомно и протеомно ниво, свързани с биологичните процеси в норма и патология на репродуктивната система, и свързаните с нея органи

Задачи:

  1. Изследване на промени в епигенетичната регулация при репродуктивни и онкопроцеси.
  2. Геномни и транскриптомни изследвания – биоинформатичен анализ на данни от дълбоко секвениране, подготовка на библиотеки за секвениране.
  3. Молекулно моделиране и молекулна динамика на лиганд-рецепторни взаимодействия и експериментално валидиране, имащи участие и значение при процеси в репродукцията, имуномодулирането и онкологията.
  4. Методи за екзогенна и геномна експресия на молекули, имащи значение в ембриогенезата, репродуктивната имунология и онкогенезата.
  5. Биомаркери – разработка на нови методи за детекция на фузионни феномени, валидиране на маркери с диагностично приложение

Лабораторни Фотоси:

Научни постижения

  • Разработен е метод за проектиране на синтетични гени, позволяващ директно клониране и еукариотна експресия на много къси пептиди, експресиран е къс пептид, който е патентован от американска компания.
  • Разработен е диагностичен кит, който няма световен аналог, за определяне наличието на функционално навит протеинов продукт на прогностично значим феномен на генна фузия; подаден патент