Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите

 
Докторанти:
Цветомира Димитрова
Десислава Дюлгерова-Николова

Секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” има дългогодишна история, която е тясно свързана с развитието на Института от неговото създаване. В първите години, научната тематика е свързана главно с изследвания върху биотехнологиите за изкуствено осеменяване при животните. Разработени са и са приложени за първи път в практиката различни  методи, среди и технологични подходи за дълготрайно съхранение на гамети.

Понастоящем научните изследвания са свързани с асистираната репродукция при хора и животни (включително нуклеарен трансфер, предимплантационен генетичен скрининг, трансфер на митохондрии), криоконсервацията на гамети, ембриони и репродуктивни тъкани, изследване и изолиране на стволови клетки и възможности за използването им в репродуктивната медицина. Тенденция е задълбочаването на проучванията с помощта на нови методи – епигенетични изследвания, метаболомен анализ, биоинформатика и др.) доказателство за което са публикациите на сътрудници от секцията в реномирани международни издания.

В последните 5 години, в секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” има защитени 1 голяма докторска дисертация (за придобиване на научната степен „доктор на науките“) и 5 дисертации за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Обучението на докторантите се извършва в четири научни направления: „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехнология на размножаването”, „Физиология на животните и човека”, „Ембриология“ и „Клетъчна биология“. Голяма част от сътрудниците са хоноровани преподаватели в реномирани наши и чуждестранни учебни заведения. Отчитайки и количеството дипломанти, защитили магистърските си степени, определено може да се каже, че по отношение на научно-образователната дейност секцията заема водещо място в Института.

Наред с фундаменталните изследвания и образователна дейност, основно направление са и научно-приложните разработки. На базата на съвместни проекти и договори с болници, центрове за асистирана репродукция, ветеринарна медицина и животновъдни ферми сътрудниците от секцията имат възможност да получават изследователски материал, както и да апробират в практиката най-новите си научни постижения.

Пламен Тодоров
Професор, дб, дбн, Рък-л секция
Call: +359 2 971 13 95 – в. 61
Email: ptodorov@ibir.bas.bg, plamen.ivf@gmail.com
Надя Петрова
Главен асистент, Доктор
Call: +359 2 971 13 95/ вътр. 71
Email: n.petrova@ibir.bas.bg
Деница Даскалова
Доцент, Доктор
Call: ----------
Email: d.daskalova@ibir.bas.bg
Цветан Цветков
Главен асистент, Доктор
Call: +359 2 971 13 95 – вътр. 72
Email: ts.tsvetkov@ibir.bas.bg
Таня Милачич
Доцент, Доктор

Call: ----------
Email: tmilachich@ibir.bas.bg
Дисислава Градинарска
Главен асистент, Доктор
Call: +359 2 971 13 95 – вътр. 72
Email: d.gradinarska@ibir.bas.bg
Елена Христова
Главен асистент, Доктор
Call: ----------
Email: ehristova@ibir.bas.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.