Процедури за развитие на академичния състав в ИБИР-БАН

Страницата е последно обновена на 06.06.2017

 

Текущи процедури

1. Процедури за придобиване на ОНС “Доктор” и НС “Доктор на науките”

2. Конкурси за заемане на академични длъжности

3. Конкурси по докторантски програми

 

Kонкурс (допълнителен) за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020

На основание Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. и публикация на сайта на Центъра за объчение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html), ИБИР-БАН обявява конкурс за редовна докторантура по специалност Имунология – 1 (една)- Държавен вестник № 18/28.02.2020 г., стр. 140 и заповед на ЦО на БАН № 35/09.04.2020 г.

 

    Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: 11.03.2020 – 19.05.2020

  • Молба за участие в конкурса до Директора на ИБИР (посочва се специалността и чуждия език, по който кандидата ще държи изпит)
  • Автобиография
  • Диплома/Удостоверение за завършена магистратура
  • Медицинско свидетелство
  • Свидетелство за съдимост
  • Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област
  • Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лева

 

Уведомяване за допускане до 18.05.2020

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 22. 06. до 26.06.2020 година

по чужди езици от 29. 06.  до 03.07.2020 година.

 

Класираните кандидати се зачисляват от 01.10.2020 г.

Архив (Приключили процедури)

1. Процедури за придобиване на ОНС “Доктор” и НС “Доктор на науките”

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Надя Емилова Петрова  Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Мая Начева Попова  Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Ваня Димитрова Младенова Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Антония Терзиева – Караиванова Виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – д-р Десислава Градинарска виж.

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Боряна Петкова  виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Марина Деянова Христова виж

–  Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” –  Силвина Запрянова   виж

–  Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – гл. ас. Ивайло Вангелов. виж

–  Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – д-р Веселин Василев. виж

– Процедура за защита на научна степен “доктор на науките” – доц. Сорен Бохос Хайрабедян, доктор – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Професор”- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

– Процедура за защита на научна степен “доктор на науките” – доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян, доктор – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен “доктор” – главен асистент Десислава Абаджиева – виж

– Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – асистент Шина Иванова Пашова – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен “доктор” – асистент Елена Стоянова – виж

– Процедура за защита на образователната и научна степен “доктор” – асистент д-р Деспина Пупаки – виж

– Процедура за защита на образователна и научна степен “Доктор” – Камелия Винкетова Петкова виж

 

2. Конкурси за заемане на академични длъжности

– Обяви за заемане на академични длъжности – 2019, виж

– Обяви за конкурси за академичната длъжност “Доцент” – 2018 г., виж

–  Процедура за заемане на акад. длъжност “Професор” от доц. Пламен Тодоров Тодоров, дбн виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “главен асистент”- д-р Деспина Пупаки, виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Професор”- доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дн, виж 

– Процедура за заемане на академична длъжност “Професор”- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

– Процедура за заемане на академична длъжност “Професор“, секция “Имунохевроендокринология” – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент“, секция “Имунобиология на размножаването” – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент“, секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент“, секция “Лаборатория по репродуктивни “ОМИКС” технологии” – виж

– Процедура за заемане на академична длъжност “Главен асистент“, секция “Ембриобиотехнологии при животните” – виж

 Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент”, секция “Молекулярна имунология” – виж

3. Конкурси по докторантски програми

– Конкурси по докторантски програми 2017-2018 учебна година – виж

– Конкурси по докторантски програми 2016 – 2017 учебна година – виж

 

Нормативни документи

1. ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

2. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАСРБ

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.