Процедури за акад. длъжност „Доцент“ – 2019 г.

Приключили процедури

 

 1. Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъж­ност  главен асистент към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ по:

    Научна специалност 01.06.17.„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един;

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел. 02/872 00 18.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ брой 40 от 15.05.2018 г., стр. 24

    2. Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъж­ност доцент към секция „Молекулярна имунология“ по:

    Научна специалност 01.06.23.„Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един;

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел. 02/872 00 18.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ брой 25 от 20.03.2018 г., стр. 87

С решение от 23.05.2018 г. комисията за проверка редовността на документите на кандидатите/заповед № 235 от 22.05.2018 г./ допуска до участие в конкурса за доцент по научна специалност 01.06.23 „Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към секция „Молекулярна имунология“ д-р Иван Миладинов Бочев.

Процедура за заемане на акад. длъжност „Доцент“ от д-р Иван Миладинов Бочев виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.