Процедура по защита на Румяна Сусуркова

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика” ш. 4 от Румяна Иванова Сусуркова, редовен докторант към секция „Имунобиология на размножаването”, ИБИР – БАН.

Тема на дисертацията:  ’’Определяне ролята на Т-клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормална бременност при човека“.

Научeн ръководител: доц. д-р Велислава Терзиева, дм

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 121/10.10.2023 г.

Ход на процедурата:

1. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 121/10.10.2023 г.) и Заповед на директора на ИБИР (No. 104/11.10.2023 г.):

Външни членове:

 1. Проф. д-р Виктория Сарафян-Озанян, дмн – МУ Пловдив;
 2. Проф. Димитрина Димитрова-Диканарова, дмн – МУ София;
 3. Доц. д-р Румен Русев – МУ Плевен.

Вътрешни членове:

 1. Проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн;
 2. Доц. д-р Велислава Терзиева, дм.

Резервни членове:

 1. Доц. Анастас Пашов – ИМб, БАН;
 2. Проф. д-р Красимира Тодорова, дбн – ИБИР-БАН.

Автореферат – тук

4. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

 1. Проф. д-р Сорен Хайрабедян, дбн – тук
 2. Доц. д-р Румен Русев – тук

– Становища:

 1. Проф. д-р Виктория Сарафян-Озанян, дмн – тук
 2. Проф. Димитрина Димитрова-Диканарова – тук
 3. Доц. д-р Велислава Терзиева, дм – тук

Дата за защита: 13.12.2023 г. от 13:00 ч. в централната сграда на ИБИР-БАН.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.