Процедура по защита на Кирил Йорданов Лазов

Процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ в научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, научно направление ш.6.3. – „Животновъдство”, област на висше образование ш. 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ от д-р Кирил Йорданов Лазов, редовен докторант към секция „Имуноневроендокринология“, ИБИР – БАН.

Тема на дисертацията: ’’Роля на семенната плазма и биологични активни вещества с цел разработване на нова технология за криоконсервация на сперма от кучета“.

Научeн ръководител: доц. д-р Бойко Георгиев, дб

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 123/19.12.2023 г.

Ход на процедурата:

Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 123/19.12.2023 г.) и Заповед на директора на ИБИР (No. 140/19.12.2023 г.):

Външни членове:

Проф. Бойчо Биволарски, дбн – Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора
Доц. Станимир Димитров – Аграрен факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора
Доц. д-р Никола Методиев – ИНЖ, гр. Костинброд

Вътрешни членове:

Проф. Пламен Тодоров, дбн
Доц. Десислава Абаджиева, дб

Резервни членове:

Доц. Екатерина Павлова, дб – ИЕМПАМ
Доц. Теодора Данева, дб – ИБИР-БАН.

Автореферат – тук

Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. Бойчо Биволарски, дбн – тук
Проф. Пламен Тодоров, дбн – тук

– Становища:

Доц. Десислава Абаджиева, дб – тук
Доц. д-р Станимир Димитров – тук
Доц. д-р Никола Методиев – тук

Защитата ще бъде 20.03.2024 г. (сряда) от 13:30 ч., в Заседателната зала на ИБИР-БАН.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.