Процедура по защита на Десислава Анкова

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант Десислава Петрова Анкова, секция: „Имунобиология на размножаването“, ИБИР-БАН

Основание:

На основание чл.9 и чл.13 от Закона за развитие на академичния състав в РБългария /2010/, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на акдемични длъжности в Българска академия на науките и § 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за развитието на академичния състав в РБългария/ДВ, бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г. /Правилник за изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” и решение на НС на ИБИР-БАН, Протокол № 119 от 11.07.2023 г.

Специалност: „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4.

Тема на дисертацията: „Клетъчно-специфична локализация и генна експресия на Mas1R, CD10, ACE, ACE2, KISS1 и KISS1R при жени с тумор на млечната жлеза“,

Научeн ръководител: доц. Павел Рашев, дб

Процедурата е разкрита със заповед на директора на ИБИР – БАН № 82 /13.07.2023 г.

Материали свързани с процедурата:

Авторефератпрочети тук

Ход на процедурата:

  1. Проведен разширен секционен семинар.
  2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 119/11.07.2023 г.) и Заповед на директора на ИБИР (№ 82/13.07.2023 г.):

 Вътрешни членове:

Доц. Десислава Абаджиева, дб

 Резервен член:

Доц. Милена Мурджева, дб

 Външни членове:

Проф. Анна Толекова – Медицински Колеж при Тракийски университет;

Проф. Цана Бошнакова – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда;

Проф. Юлиян Ананиев – Медицински факултет при Тракийски университет;

Проф. Татяна Влайкова – Медицински факултет при Тракийски университет.

Резервен член:

Доц. Петя Маркова, Югозападен университет

 

Постъпили рецензии и становища:

Рецензии:

1. Доц. Десислава Абаджиева – прочети тук
2. Проф. д-р Анна Толекова – прочети тук

Становища:

1. Проф. д-р Цана Бошнакова – прочети тук
2. Проф. д-р Татяна Влайкова – прочети тук
3. Проф. д-р Юлиян Ананиев – прочети тук

 

Дата за защита: 28.09.2023 г. от 14:00 ч.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.