Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” от Цветан Цветков

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина от Цветан Стефанов Цветков, задочен докторант към сек. „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, ИБИР – БАН .

Тема на дисертацията:

„Определяне на семинално плазмени протеини, свързани с процеса на капацитация на сперматозоидите.”

Научeн ръководител: доц. Деница Даскалова, доктор

На основание чл.9 и чл.13 от Закона за развитие на академичния състав в РБългария /2010/, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на акдемични длъжности в Българска академия на науките и 77§ 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за развитието на академичния състав в РБългария/ДВ. бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г. /Правилник за изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” и решение на НС на ИБИР-БАН, Протокол № 90 от 16. 12. 2020 г.

Ход на процедурата:

1. Назначено е Научно жури, утвърдено с решение на НС на ИБИР – БАН (Протокол № 90/16. 12. 2020 г. и заповед на директора на ИБИР – БАН (№102/18. 12. 2020 г.):

Вътрешни членове:

Доц. Теодора Данева, доктор – ИБИР – БАН;

Резервен член:

Доц.Диана Зашева, доктор  – ИБИР – БАН

Външни членове:

Проф. д – р Йовка Попова  – Земеделски институт, гр. Стара Загора;

Проф. д – р Петя Славова – Земеделски институт, гр. Стара Загора;

Проф. д – р Живко Кръстанов – Земеделски институт, гр. Стара Загора;

Доц. д – р Станимир Йотов, двм – Тракийски университет

Резервен член:

Доц. д – р  Никола Методиев – Институт по животновъдни науки, гр. Костинброд

 

 Първо заседание на Научното жури  на 18. 01. 2021 г. от 11:30 часа – неприсъствено – чрез дистанционни електронни устройства.

3. Автореферат 

4. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

 

– Становища:

 

Дата на защита на дисертационния труд:  на ……………………………… г. от…………………………….часа в Заседателната зала на ИБИР – БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73, 1113 София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.