Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” от д – р Мадлена Нанева Андреева

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство”, област на висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина от д-р Мадлена Нанева Андреева, задочен докторант към сек. „Ембриобиотехнологии при животните и човека”, ИБИР – БАН .

Тема на дисертацията:

„Изследване влиянието на породните особености при овце върху криотолерантността на сперматозоидите”,

Научeн ръководител: доц. Росен Стефанов, доктор

На основание чл.9 и чл.13 от Закона за развитие на академичния състав в РБългария /2010/, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на акдемични длъжности в Българска академия на науките и 77§ 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за развитието на академичния състав в РБългария/ДВ. бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г. /Правилник за изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” и решение на НС на ИБИР-БАН, Протокол №88 от 04.08.2020 г.,

Ход на процедурата:

1. Назначено е Научно жури, утвърдено с решение на НС на ИБИР – БАН (Протокол №88 от 04.08.2020 г. и заповед на директора на ИБИР – БАН (№ 52 /17.08.2020 г.):

Вътрешни членове:

1. Доц. Пламен Тодоров, дбн – ИБИР-БАН;

2. Доц. д-р Росен Стефанов, доктор – ИБИР-БАН;

Резервен член:

Доц. д-р Бойко Георгиев, двм ИБИР-БАН;

Външни членове:

1. Проф. Васко Герзилов;

2. Доц. Албена Александрова;

3. Проф. Стайка Лалева

Резервен член:

Доц. Калин Христов

 Първо заседание на Научното жури  на 08.09.2020г. /ВТОРНИК/ от 14,00 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН,гр.София 1113,бул.”Цариградско шосе” № 73, ет.2 .

3. Автореферат –тук

4. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Доц. Пламен Тодоров, дбн – ИБИР-БАН – тук;

Доц. Албена Александрова – тук.

– Становища:

Проф. Стайка Лалева – тук;

Проф. Васко Герзилов – тук;

Доц. д-р Росен Стефанов, доктор – ИБИР-БАН- тук.

 

Дата на защита на дисертационния труд:  на 16.11.2020 г. от 14:30 часа в Заседателната зала на ИБИР – БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73, 1113 София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.