Процедура за заемане на академична длъжност “Главен асистент”

АРХИВ:

 

Приключена бе процедура за заемане на академична длъжност “Главен асистент”:

 

Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН, София, обяви конкурс за академична длъжност “главен асистент” по научна специалност 04.02.01 развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, към Секция “Ембриобиотехнологии при животните” – обнародвано в „Държавен вестник“.

 

Кандидати по конкурса:

д-р Михаил Червенков, доктор

 

Протокол от изпитната комисия – справки Човешки ресурси

Назначение – Заповед № / на Директора на ИБИР-БАН:

д-р Михаил Червенков, доктор се назначава на академична длъжност “Главен асистент” към Секция “Ембриобиотехнологии при животните”.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.