Процедура д-р Стефан Манчев

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по придобиване на образователна и научна степен „Доктор”  по научна специалност – „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4 от докторант в самостоятелна форма на обучение  д-р Стефан Манчев, секция: „Имуноневроендокринология“, ИБИР-БАН

 

Основание:

   На основание чл.9 и чл.13 от Закона за развитие на академичния състав в РБългария /2010/, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на акдемични длъжности в Българска академия на науките и § 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за развитието на академичния състав в РБългария/ДВ, бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г. /Правилник за изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” и решение на НС на ИБИР-БАН, Протокол №99 от 27.07.2021 г.

Специалност: „Физиология на животните и човека“, ш.01.06.17, професионално направление – „Биологически науки”, шифър 4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика”, шифър 4.

Тема на дисертацията: „Възможности за регулиране на репродуктивния процес при породите североизточна българска тънкорунна и синтетична българска млечна популация овце“, 

Научeн консултант: доц. д-р Росен Стефанов, доктор

-разкрита със Заповед на Директора № 84 /02.08.2021 . 

 

Материали свързани с процедурата:

Автореферат  – прочети тук

 

Ход на процедурата:

  1. Проведен разширен секционен семинар на 23.07.2021 г, на основание на заповед № 82/ 15.07.2021 г. на Директора на ИБИР)  –виж
  2. Назначено е Научно жури(Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№99/27.07.2021) и Заповед на Директора на ИБИР (No. 84/02.08.2021 г.):

 

Вътрешни членове:

  1. Проф.  Пламен Тодоров, дбн
  2. Доц. д-р Росен Стефанов, доктор – Научен консултант

 

Резервен член:

Доц. Десислава Абаджиева, доктор

 

Външни членове:

1.Проф. Васко Герзилов – АУ Пловдив

2.Проф. Анна Толекова – ТрУ, Ст. Загора,

3.Доц. Никола Методиев – ИНЖ – Костинброд

 

Резервени членове:

Доц. Невяна Станчева – ЗИ – Шумен

 

Резервни членове:

Проф. Нина Ивановска (Институт по микробиология – БАН); 

Доц. Цветелина Орешкова. 

 

Постъпили рецензии и становища:

Рецензии:

1. Проф. д-р Васко Герзилов – прочети тук
2. Проф. д-р Анна Толекова – прочети тук

Становища:

1. Проф. д-р Пламен Тодоров, дбн – прочети тук
2. Доц. д-р Росен Стефанов, доктор – прочети тук
3. Доц. д-р Никола Методиев – прочети тук

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.