Процедура за заемане на академична длъжност “Професор” от доц. Красимира Тодорова, дбн

Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност “професор” по научна специалност 01.06.23 „Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872-00-18./Държавен вестник, бр. 3/ 10.01.2017 г./

 Заповед за научно жури по обявения конкурс № 82/16.02.2017 г.

Процедура за заемане на академична длъжност “Професор” по научна специалност “Имунология”, шифър 01.06.23, професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4, към Лаборатория по „Репродуктивни омикс технологии” при ИБИР -БАН.

– на основание:

 

* чл. 29 от ЗРАСРБ, Гл. 4, Раздел 3, от ППЗРАСРБ, Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане академични длъжности в БАН, Гл. 3, Раздел 5 от Правилника на ИБИР-БАН,

 

* Решение на НС на ИБИР-БАН Протокол № 56/06.12.2016 год.,

* Обява в ДВ. бр. 101/20.12.2016 год., стр. 57,

 

– разкрита със Заповед на Директора №82/16.02.2017:

 

Ход на процедурата:

1. Подадени са документи на един кандидат – с един единствен кандидат – доц. Красимира Тодорова, дбн

 

Материали по процедурата:

1. Автобиография на кандидата – виж

2. Списък с публикации по конкурса – виж, Общ списък с публикации – виж, списък с цитирания – виж

3. Академична справка – виж

4. Авторски приноси – виж

 

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№58/14.02.2017) и Заповед на Директора на ИБИР – БАН (№82/16.02.2017)):

 

Научно жури

Рецензии:

1. Проф. Нина Атанасова, дбн – виж

2. Проф. Росица Конакчиева, дбн – виж

3. Доц. д-р Велислава Терзиева – виж

 

Становища:

1. Акад. д-р Богдан Петрунов, дмн – виж

2. Проф. д-р  Виктория Сарафян, дмн – виж

3. Проф. д-р Мария Иванова, дссн – виж

4. Доц. Цветелина Орешкова  – виж

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.