Процедура за заемане на академична длъжност “Професор” – доц. Пламен Тодоров Тодоров, дбн

Процедура за заемане на академична длъжност “Професор” Научна специалност 01.06.17.„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика , към  секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” при ИБИР -БАН.

Основание и ход на процедурата:

  • Чл. 29 от Закона за развитие на академичния състав вРБългария /2018г./ и  чл. 12 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките;
  •  Решение на НС на ИБИР-БАН Протокол № 80/04.06.2019 г.
  •  Заповед на директора на ИБИР-БАН № ……………………….

     Ход на процедурата:

1. Подадени са документи от един кандидат  – доц. Пламен Тодоров Тодоров, дбн.

     Материали по процедурата:

  •  Автобиография на кандидата – виж;
  •  Списък с публикации по конкурса – виж;
  •  Общ списък с публикации – виж;
  •  Списък с цитирания – виж;
  •  Академична справка – виж;
  •  Авторски принос – виж.

  2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР – Протокол №81/15.07.2019) и Заповед на директора на ИБИР – БАН № 96/28.08.2019 г.):

     Състав на научното жури:

     Външни членове:   

1. Акад. д – р Богдан Петрунов, дмн ;

2. Чл. – кор. проф. Румен Панков, дбн – Софийски университет “Св. Климент Охридски“;

3. Чл. – кор. проф. Стефан Костянев , дмн– Медицински университет, гр. Пловдив;

4. Проф. д-р Бойчо Биволарски, доктор – Тракийски университет, гр. Стара Загора;

5. Проф. Христо Гагов , доктор – Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

Вътрешни членове: 

1. Проф. д – р Сорен Хайрабедян, дбн – ИБИР – БАН;

2. Доц. Иван Бочев, доктор – ИБИР – БАН.

Резервни членове:          

1. Проф. д-р Алексей Савов, доктор – Медицински университет, гр. София;

2. Проф. Нешо Чипев – Медицински университет , гр. София.

 

3. Първо заседание на Научното жури – 02. 10. 2019 г.:

 

         Рецензии:

1. Акад. д – р Богдан Петрунов, дмн ;

2. Проф. д – р Сорен Хайрабедян, дбн – ИБИР – БАН;

3. Проф. д-р Бойчо Биволарски, доктор – Тракийски университет, гр. Стара Загора.

         Становища:

1. Чл. – кор. проф. Румен Панков, дбн – Софийски университет “Св. Климент Охридски“;

2. Чл. – кор. проф. Стефан Костянев , дмн– Медицински университет, гр. Пловдив;

3. Проф. Христо Гагов , доктор – Софийски университет “Св. Климент Охридски“;

4. Доц. Иван Бочев, доктор – ИБИР – БАН.

     

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.