Проекти на ИБИР-БАН 2016

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

Проекти на ИБИР-БАН 2016 (текущи)

Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

Тема на проекта, ръководител Финансиране
1. COST Action CA15138, European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge (TRANSAUTOPHAGY)– „Европейска Мрежа за мултидисциплинарна изследователска работа и транслиране на познанията за автофагоцитозата“

 

Членове на Управителния съвет: доц. д-р Сорен Б. Хайрабедян, дбн
Заместник в Управителния съвет: доц. Красимира Тодорова, дбн

2016-2020
2. COST Action FA 1205, Оценка и подобряване качеството на   гамети от водни животни за подобряване на водните ресурси. Необходимостта от хармонизиране и стандартизиране на променящите се методологии  и подобряване трансфера от академията към индустрията – AQUAGAMETE.

 

Членове на Управителния съвет: доц. д-р Росен Стефанов, доктор

2012-2016
3. COST Action FA 1403, „Вариабилност на индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от растителни храни и причиняващи я фактори“ (POSITIVe)

 

Членове на управителния комитет: доц. Елена Кистанова, доктор

 

2014-2018

 

4. COST Action F1201, „Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни “ – EPICONCEPT

 

Членове на управителния комитет: проф. Д. Качева, доц. Е. Кистанова

2012-2016

 

 

Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe – SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен

Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения – Институт по биотехнология

Партньор: Чешка Академия на Науките;
Ръководител от българска страна – доц. Павел Рашев

 

2014-2015

 

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

Подобряване на репроддуктивния потенциал на селскостопански животни чрез ембриобиотехнологии

Партньор: Египетска Aкадемия на науките, “Национален научен център” – Dokki, Gizza, Cairo

Ръководител – доц. Росен Стефанов

 

Национални проекти, финансирани от Оперативни програми, Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

Договор Фонд Научни изследвания, МОН, 2011-

 

44 976 лв

Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

доцент Пламен Тодоров

Договор Фонд Научни изследвания, МОН, 2012-

 

150 000 лв

Молекулни взаимодействия между човешки мезенхимни стволови клетки и тумори – модел за търсене на нови антитуморни средства

Ръководител – проф. Алтънкова, Медицински университет София;
Ръководител от ИБИР – доц. Милена Мурджева, доктор

 Договор ДДВУ02/31, Фонд Научни изследвания, МОН

 

Проекти по договори с международни и национални частни организации

Тема на проекта, ръководител Договореност
 “PIF binding partners” (“Протеинови интерактори на „ПреИмплнтационенФактор“TM)

Ръководител: доцСорен Хайрабедян

 работен колектив (д-р С. Хайрабедян, д-р КрасимираТодорова)

подписан договор за научна колаборация с компания BioIncept (САЩ)
Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с Медицински Център „Димитров”.

Ръководител: доц. ПламенТодоров

Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с Медицински Център „Димитров”
Договор за провеждане на съвместна научно-изследователска и приложна дейност, ИБИР и фирма ГАЛБА ООД, „Централна ветеринарна клиника“

Ръководител: проф. М Иванова

Договор за провеждане на съвместна научно-изследователска и приложна дейност с фирма ГАЛБА ООД, „Централна ветеринарна клиника“
Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.