Проекти на ИБИР-БАН 2014

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

Проекти на ИБИР-БАН 2014

Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

 

Тема на проекта, ръководител Финансиране
1. COST Action F1201, “Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни ” – EPICONCEPT

Проф. Д. Качева

Доц. Е. Кистанова

 

2012-2016

до юли2013 –  700  евро  – участие в работни срещи

2.  NEAT , Network to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond. LLP-1 -2012-1 UK-ERAZMUS- ENM;  LLP Programme (Lifelong learning

GA-2012-3830/001-001

доцент д-р Б.Георгиев, доктор

 

2012-2015

 

до юли2013 – 2700  евро

3. COST Action FA 1205, Оценка и подобряване качеството на   гамети от водни животни за подобряване на водните ресурси. Необходимостта от хармонизиране и стандартизиране на променящите се методологии  и подобряване трансфера от академията към индустрията – AQUAGAMETE.

доц. д-р Росен Стефанов, доктор

2012-2016
4. COST Action FA 1403, „Вариабилност на индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от растителни храни и причиняващи я фактори“ (POSITIVe), Членове на управителния комитет: доцент  Елена Кистанова, доктор 2014-2018

 

 

Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe – SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен.

 

Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения – Институт по биотехнология

Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Павел Рашев

 

2014

 

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

“Изследване  влиянието на различни фактори на околната среда, върху сперматогенезата, овогенезата и ембриогенезата при експериментални животни”

Партньор:  Институт по физиология и генетика на животните, Чешка Академия на Науките.

Ръководител от българска страна – професор Димитрина Качева, двмн;

от ИФГЖ- ЧАН – д-р Люси Немцова

 

2014

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

Подобряване на репроддуктивния потенциал на селскостопански животни чрез ембриобиотехнологии

Партньор: Египетска Aкадемия на науките, “Национален научен център” – Dokki, Gizza, Cairo

Ръководител – проф. Качева

 

Национални проекти, финансирани от Оперативни програми, Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

 

Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии”.  

Договор №BG051PO001-3.3.06-0059, финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Доц. М. Мурджева

2007-2013

764 724 лв

Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

 

2011-

 

44 976 лв

Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

доцент Пламен Тодоров

2012-

 

150 000 лв

BG051PO001-3.3.05-0001,”Наука и бизнес“, Проекти финансиран с подкрепата на ОП “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейскиясоциален фонд на ЕС

 

 1 месец за всеки проект
Съфинансиране от МОН по проект “Повишаване на изследователския капацитет на Българския институт “Биология и имунология на размножаването

Ръководители: Доц. М.Моллова,  Доц. Е.Кистанова

Договор с МОН № ДКОФ7РП02/17

Молекулни взаимодействия между човешки мезенхимни стволови клетки и тумори – модел за търсене на нови антитуморни средства

Ръководител – проф. Алтънкова, Медицински университет София;

Ръководител от ИБИР – доц. Милена Мурджева, доктор

Договор ДДВУ02/31, Фонд Научни изследвания, МОН

 

Проекти по договори с международни и национални частни организации

 

Тема на проекта, ръководител Договореност
 “PIF binding partners” (“Протеинови интерактори на “ПреИмплнтационенФактор”TM)

Ръководител: доцСорен Хайрабедян

 работен колектив (д-р С. Хайрабедян, д-р КрасимираТодорова)

подписан договор за научна колаборация с компания BioIncept (САЩ)
Договорзасъвместнанаучно-изследователска и приложнадейност с Медицински Център „Димитров”.

Ръководител: доц. ПламенТодоров

Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с Медицински Център „Димитров”
Договор за провеждане на съвместна научно-изследователска и приложна дейност, ИБИР и фирма ГАЛБА ООД, „Централна ветеринарна клиника“

Ръководител: проф. М Иванова

Договор за провеждане на съвместна научно-изследователска и приложна дейност с фирма ГАЛБА ООД, „Централна ветеринарна клиника“
Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.