Предварителна защита на дисертационен труд

На 04.07.2019 /четвъртък/ от 15.00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, ще се проведе разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на тема: “Молекулна основа на нарушени фертилни функции  при мъжа, предизвикани от съвременни фактори на околната среда, представен от  задочен докторант към секция „Имуноневроендокринология“ по професионално направление „Биологически науки“ – шифър 4.3., област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“ – шифър 4, шифър 01.06.17 „Физиология на животните и човека“

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.