Предварителна защита на дисертационен труд

  • Post by:
  • юли 20, 2020
  • Comments off

На 27.07.2020 /понеделник/ от 14:00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73 ще се проведе предварителна  защита на дисертационен труд на тема: “ Изследване влиянието на породните особености при овце върху криотолерантността на сперматозоидитe , представен от  задочен докторант  Мадлена Нанева Андреева, към секция“Ембриобиотехнологии при животните“ по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство, област на висше образование – 6  Аграрни науки и ветеринарна медицина.

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.