Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Елина Аврамска-Васева

На 02.11.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването Акад. К. Братанов“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Елина Аврамска-Васева на тема “Влияние на метилационния статус върху гени свързани с репродуктивния потенциал и рецепторите на вроден имунитет “ с научен ръководител проф. Д-р Сорен Хайрабедян, дбн – за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „ Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването “, шифър 04.02.01.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.