Покана за представяне на дисертационен труд на докторант Румяна Сусуркова

На 11.09.2023 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на „Институт по биология и имунология на размножаването акад. К. Братанов“ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2, ще се проведе предварителна защита на дисертационен труд на докторант Румана Сусуркова на тема “Определяне ролята на Т клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормална бременност при човека“ с научен ръководител доц. Велислава Терзиева, дб – за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Имунология“, шифър 01.06.23.

Поканени са всички заинтересовани!

В тази връзка дисертационният труд на докторант Румана Сусуркова е предоставен в библиотеката на ИБИР-БАН.

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.