ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТ В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“– БАН

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 116/14. 03. 2023 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/ обявява конкурс за:
Академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, Професионално направление – ш.4.3 „Биологически науки“, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4. – 1 брой, на 1 щатна бройка за нуждите на лаборатория по Репродуктивни ОМИКс технологии.

Документи за участие в конкурса:
• Заявление за участие в конкурса
• Мотивационно писмо
• Автобиография
• Диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“
• Диплома за образователна и научна степен „доктор“ (ако кандидатът има такава)
• Медицинско свидетелство
• Свидетелство за съдимост
• Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)
• Списък с публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати (ако има такива)

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата с официалния сайт на ИБИР-БАН (15.04.2023 г.)

Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 10:00 ч. до 15: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София

За повече информация: http://ibir.bas.bg/
За контакти: тел.: 02 8720018 / 02 8722164 ; e- mail: office@ibir.bas.bg; hr-ibir@abv.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.