ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” В ИБИР-БАН

            Академичната длъжност „Доцент” по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4 – 1/2 щат.

Кандидатите за заемане на академичната длъжност „Доцент” трябва да отговарят на следните условия:

                Условия за заемане на длъжността:

1. Академичната длъжност „Доцент“ се заема от лица, придобили образователна и научна степен „доктор” която за специалностите от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност;

2. не по – малко от две години;

а) да са заемали академична длъжност „асистент”, „главен асистент”, , или

б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или

в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;

3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките”.

4. (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 05.05.2018 г.) да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5; 5. (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 05.05.2018 г.) да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

5. За предпочитане е кандидат със  заемана позиция и в индустрията.

Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от документите по член 19 от ЗРАСРБ, като автобиографията трябва да бъде по европейски образец, и допълнително да има списък на цитиранията. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

                Документи за участие в конкурса:

1. Молба за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография по европейски образец.

3. Диплом за образователната и научна степен „доктор”;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Удостоверение за стаж по специалността;

7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;

8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правинлника на Българска академия на науките.

Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник, брой 58 от 30. 06. 2020 г., стр. 77 – 78.

Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg

Допуснат до оценяване в конкурса кандидат : Таня Владимирова Милачич – Процедурата виж ТУК

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.