ИЗВАДКИ ОТ УСТАВА НА БАН, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОС НА ПОСТОЯННОТО НАУЧНО ЗВЕНО

Съгласно Чл. 34 т.1, от измененията и допълненията от 19 юли 2010 г. на Устава на Българската Академия на Науките, общото събрание на учените е един от ръководните органи на постоянното научно звено.

Общото събрание на учените включва 36 членове на основна работа в Института, заемащи академична длъжност или притежаващи научни степени. Ръководство на ОС са неговите председател и секретар, избрани за срок от 4 години.

Общото събрание на учените се свиква от неговия председател, от директора на Института, от председателя на научния съвет, както и по предложение на една пета от своите членове.

По Чл. 36 т.1, ОС приема, изменя и допълва Правилника за дейността на Института; т.2 – с тайно гласуване избира и отзовава своя представител в Общото събрание на БАН; т.3 – с тайно гласуване избира, променя и допълва състава на научния съвет; т.4 – съвместно с научния съвет приема научноизследователския и финансовия отчет на Института; т.5 – обсъжда програмите на кандидатите за директор на Института по обявен избор, изказва становище по тях с тайно гласуване и изпраща протоколите от обсъждането на Управителния съвет на БАН.

Съгласно Чл. 37 (1), Общото събрание на учените може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове от списъчния му състав. Решенията се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите на събранието, с изключение на случаите по чл. 36, т.2 и 3, за които решенията се вземат с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Алинея втора (2) гласи, че списъчния състав на общото събрание на учените не може да се редуцира с повече от една пета, като се редуцират само членовете които се намират в чужбина, отсъстват поради болест или им е разрешен продължителен отпуск.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАУЧНИТЕ ЗВЕНА В БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

По Чл. 62.- Академични научни звена могат да се обединяват функционално за осъществяване на обща стратегия в определени научни области, за изграждане на съвместна материална база, за изработване на общи научни решения, за управление на съвместна научна дейност и др.

Чл. 62а. Във всяко от утвърдените от ОС на БАН изследователски направления се създават консултативни научни съвети (КНС), които обсъждат и предлагат на научните съвети на самостоятелните научни звена (СНЗ) дългосрочните и краткосрочните научни приоритети и политики, които ще се развиват в даденото направление.

Чл. 62б. (4) Вътрешните членове на КНС се предлагат от ОС на учените от СНЗ от даденото направление и както от съответното отделение на САЧК и се избират от УС на БАН.

Чл. 62б. (5) Външните членове на КНС се предлагат от научния секретар на съответното направление, съгласувано с членовете на общото събрание от направлението и се утвърждават от УС на БАН.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.