Молекулярна имунология

Ръководител секция: 

 
Докторанти:
Георги Бояджиев
Георги Лазаров

Основни изследователски проблеми

През 2005 год беше поставено началото на постепенна промяна на тематиката на секция „Молекулярна имунология”. Приоритетни в последните години са изследванията свързани с получаване и характеристика на мезенхимни стволови клетки от органи и тъкани на възрастни хора. Продължават изследванията върху автоимунни механизми при някои заболявания свързани с патология на репродуктивната система (ендометриоза, карцином на простата) и изследванията на тумор-специфични антигени и неоангиогенеза.

Изследванията върху човешки мезенхимни стволови клетки създават възможности за направляване на тяхната диференциация и имуномодулираща активност в разработването на нови терапевтични подходи за лечение на автоимунни заболявания и усложнения след трансплантация на тъкани и органи, както и заместване на собствени за организма тъкани при обширни кожни и костни дефекти, при сърдечен инфаркт. Тези изследвания допринасят за развитието на нов клон в медицината, наречен регенеративна медицина.

Накратко актуалните теми на научни изследвания на секция Молекулярна имунология в момента са:

 • Изолиране и характеризиране на мезенхимни стволови клетки от органи и тъкани на възрастни индивиди. Разработване на методи за клинично приложение на МСК като имуномодулиращи агенти при пациенти с автоимунни заболявания.
 • Влияние на репродуктивни стероидни хормони върху експресията на белтъци с имуномодулираща активност от човешки мезенхимни стволови клетки, изолирани от ендометриум, ранна децидуа, мастна тъкан и костен мозък.
 • Изследвания върху възможните механизми и фактори на патогенеза на ендометриозата.
 • Изолиране и характеризиране на човешки туморни стволови клетки: търсене на нови мишени за лечение на кожни карциноми. Търсене на специфични маркери за туморни стволови клетки.
 • Разработване на условия за култивиране на човешки ембрионални клетки (линия BG01V) в отсъствие на животински продукти.
 • Разработване на експериментални подходи за получаване и диференциране на индуцирани плурипотентни стволови клетки от човешки МСК, човешки кръвни клетки.

  Научни постижения

  По-важни научни постижения 

 • Очаквайте скоро най-нова информация…
Милена Мурджева
Доцент, дб, Ръководител секция
Call: +359 2 971 13 9562
Email: mourdjeva@ibir.bas.bg
Елена Стоянова-Петрова
Доцент, дб
Email: e.petrova@ibir.bas.bg
Йоана Димитрова
Асистент
Call:
Email:
Стефан Лолов
Професор, д-р, дб, дмн
Call: ----------
Email: Dr_Lolov@yahoo.com
Шина Пашова
Главен асистент, дб
Call: +359 2 971 13 95 - в. 65
Email: spashova@ibir.bas.bg
Георги Бояджиев
Асистент
Call:
Email:
Цветелина Орешкова
Доцент, дб
Call: +359 2 9711395 - в. 62
Email: tsvetelina.oreshkova@ibir.bas.bg
Камелия Петкова
Главен асистент, дб
Email: kvinketova@ibir.bas.bg
Снежана Кестенджиева
Биолог
Call: ----------
Email: skestendjieva@ibir.bas.bg
Иван Бочев
Доцент, дб
Call: +359 898 75 78 60
Email: ibochev@ibir.bas.bg, lakatush@yahoo.com
Милена Костадинова
Главен асистент, дб
Call: ----------
Email: mkostadinova@ibir.bas.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.