Милена Костадинова

Милена Стефанова Костадинова – процедура

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 82 от 14.10.2022 г.

– Заповед за научно жури по обявения конкурс № 144/23.11.2022 г./Протокол № 113 от 22.11.2022 г.

 

Допуснат до оценка в конкурса: Милена Стефанова Костадинова

 

Научно жури:

Вътрешни членове:
Проф. д-р Стефан Лолов, дб
Доц. Цветелина Орешкова, дб
Доц. Иван Бочев, дб

Резервен член:
Доц. Милена Мурджева, дб

Външни членове:
Академик Румен Панков – СУ “Св. Климент Охридски“
До. Иванка Цачева – СУ “Св. Климент Охридски“

Резервен член:
Доц. Екатерина Иванова – МУ–София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.