Марина Александрова

Марина Мартинова Александрова – процедура

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 28 от 02.04.2024 г.

Заповед за научно жури по обявения конкурс № 49/28.05.2024 г./Протокол №127 от 28.05.2024 г.

 

Допуснат до оценка в конкурса: Марина Мартинова Александрова

 

Научно жури:

Вътрешни членове:
1. Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян,дбн – Лаборатория по репродуктивни ОМИКс технологии – ИБИР-БАН
2. Доц. Милена Мурджева,дб – секция „Молекулярна имунология“ – ИБИР-БАН
3. Доц. Десислава Абаджиева,дб – секция „Имуноневроендокринология“ – ИБИР-БАН

Външни членове:
1. Чл. кор. Нина Атанасова – ИЕМПАМ-БАН
2. Проф. Христо Гагов – СУ

Резервени членове:
Доц. Теодора Данева,дб – ИБИР-БАН
Проф. Светла Данева – Институт по микробиолгоия-БАН

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.