Лаборатории

Представяне

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” разполага с модерно и съвременно оборудвани лаборатории за :  

1. Протеомен анализ;

2. Клетъчни култури, физичен и химичен анализ;

3. In-vitro оплождане и ембриотрансфер;

4. Конфокална и светлинна микроскопия.

 

Представените лаборатории и апарати са достъпни за ползване от специалисти на други институти на БАН, ВУЗ и медицински центрове при следните условия:

  • участие на специалист от ИБИР, обучен за работа със съответния апарат;
  • осигуряване на необходимите проби и всички консумативи от желаещите да ползват апаратурата;
  • предварително уточняване на всички детайли по конкретните експерименти.

I. УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАУЧНА АПАРАТУРА:

 

 

АПАРАТУРА

ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

УСЛОВИЯ ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

(ЦЕНИТЕ СА БЕЗ КОНСУМАТИВИ И БЕЗ ДДС)

ХРОМОТОГРАФСКА С-МА WATERS(градиентна помпа, мануален инжектор,УВ визибъл детектор, фракционен колектор, компютърна конфигурация и софтуер, колони и консумативи) Хроматографско разделяне на смеси от протеини Деница Даскалова

denydaskalova@abv.bg

50 лв. за един анализ на протеини чрез молекулно ситова хроматография

80 лв. за два анализа и по 20 лв. за всеки следващ анализ.

С-МА ЗА КОМПЮТЪРЕН АНАЛИЗ НА СПЕРМА

(с-ма за анализ на сперма, инвертен микроскоп Leica DMI 3000B,адаптори, специална масичка, обективи, цифрова камера)

Оценка на морфологични показатели и виталитет на сперма от различни биологични видове Росен Стефанов rossenstefanov@yahoo.com

Проф. Мария Иванова kichevamar @abv.bg

30-60 лева за анализ на един еякулат

30 лв. за определяне на мотилитет и скоростни параметри 100 лв. за пълна спермограма и морфолгия на сперматозоидите 100 лв. за определяне на ДНК и морфометричен анализ на сперматозоиди

Изследователски светлинен и флуоресцентен микроскоп

(с вградено халогенно осветление, широкоъгълни околяри, кондензор с подвижна горна леща, обективи, 2. персонален компютър със специализиран софтуер)

Светлинно и флуоресцентно визуализиране на микроскопски материали; софтуер за измервания Павел Рашев pavel_rashev@abv.bg 50 лв за час
Система за конфокална микроскопия – Leica TCS SPE Лазарен сканиращ микроскоп – Визуализиране и 3Д възстановка на образци от дебели срезове тъкани; многоклетъчни структури; биофилми и клетъчни култури, отглеждани по повърхността или в обема на нови материали; изследвания за колокализация на антигени; Милена Мурджева milena_mourdjeva@abv.bg 70 лв за час
С-МА ЗА 2D ПРОТЕОМЕН АНАЛИЗ

(система за IEF АНАЛИЗ, система за 2 D електрофоретични анализи, високочувствителен скенер за визуализация, Аналитичен софтуер за 1-дименсионален анал, компютърна конфигурация)

Апаратура за електофоретични методи и методи за детекция на белтъци. Диана Зашева zasheva.diana@yahoo.com 40-50 лева на гел
Спектрофотометър

(С-ма с филтри за отчитане на флуоресценция, луминисценция и абсорбация)

С-ма с филтри за отчитане на флуоресценция, луминисценция и абсорбция.Модул за отчитане на луминесценция. Флуоресценция, FRET, абсорбция UV области, Компютър със спец.софтуер Павел Рашев pavel_rashev@abv.bg 10 лева на измерване
Работна станция за клетъчни технологии: Изследователски инвертен микроскоп Leica DMI 3000B-1бр.,с-ма за ICSI/IMSI и микродисекция Eppendorf- 1 бр. и компютърна конфигурация ICSI/IMSI и микродисекция д-р Михаил Червенков vdmchervenkov@abv.bg 100 лв за час
Проточна флоуцитометър, BD FASCalibur:

аргонов лазер и червен диоден лазер

Имунофенотипен анализ на клетъчни суспензии; оценка на клетъчна пролиферация и апоптоза; тестове за виталност Цветелина Орешкова tsveti_oreshkova@yahoo.com 30-40 лева за час работа в зависимост от типа на анализа
RT-qPCR Оценка на количествена експресия на транскрипти в реално време, с приложение както в генетичната диагностика, така и в ново поколение диагностични и изследователски методи Камелия Петкова kameliya_vinketova@abv.bg 30-40 лева за 40 проби в зависимост от типа на анализа
Bиофризери:

1. поддържащ – 80С;

2. поддържащ -150С

за замразяване на биологичен материал от различно естество- клетки, тъкани, течности; съхраняване генетичен материал на редки породи; клиники – кръвни проби, тъкани, стволови клетки Росен Стефанов rossenstefanov@yahoo.com

Проф. М. Иванова kichevamar@abv.bg

100 лв за замразяване на 5 дози

200 лв за 6 месечно съхраняване

30 лв за замразяване на един еякулат

50 лв за замразяване на два еякулата

И по 20 лв за замразяване на всеки следващ еякулат 20 лв за замразяване на биологични течности при -150 С.

По 50 лв на месец за съхраняване на биологичнни материали при -150 С при обем до 100 мл.

Лабораторията по клетъчни култури – ламинари, клетъчни инкубатори Анализиране на кокултури и клетъчни култури, изследване на клетъчни взаимодействия, анализ на фактори участващи в сигнални пътища при реални опитни постановки; оценка на биосъвместимост на вещества и материали; изолиране на първични клетъчни култури Елена Стоянова elena.n.st@gmail.com Експерименти с клетъчна култура /туморна линия/ 30-50 лева за 24-ямкова плака на седмица

 

II. УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ЕКСПЕРТИЗА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙСНО И ПОРЪЧКОВИ АНАЛИЗИ:

1. Експертни оценки и анализи в областта на репродукцията и биотехнологиите за съхранение и криоконсервация на сперма:

Проф. М. Иванова (kichevamar@abv.bg)

Деница Даскалова (denydaskalova@abv.bg)

1. Среда за разреждане и за съхранение на сперма от нерези на 16 С за период 2-4 дни и прилагане за изкуствено осеменяване (ИО) на свине. Средата гарантира висока успеваемост при използване на ИО, в рамките на 78-85% при двукратно осеменяване. Има авторско свидетелство за изобретение. Цена на 20 дози за осеменяване е 20 лв. Цената е без ДДС.

2. Среда и биотехнология за криоконсервация на сперма от нерез в алуминиеви туби от 20 мл. Средата и методът за работа с нея са разработени в ИБИР- БАН, има авторско свидетелство. Цена за замразяване на три дози – 165 лв. При замразяване на следващи дози, стойността е с 40% по ниска от основната – по 33 лв. Цените са без ДДС

3. Среда и биотехнология за криоконсервация на сперма от кучета в обем от 1 мл, с възможности за изкуствено осеменяване на женски кучета. Биотехнологията е нова и разработена в ИБИР – БАН. Криоконсервацията на сперматозоиди при -196 С гарантирано протектира сперматозоидите от кучета. След размразяване процентът на реанимирани сперматозоидите е в рамкитена 30-35%. Цена за замразяване на три дози – 165 лв. Цените са без ДДС При замразяване на следващи дози, стойността е с 40% по ниска от основната – по 33 лв. Цените са без ДДС

4. Среда за дълготрайно съхранение на сперма от кучета при 4 С, с възможности за изкуствено осеменяване на женски кучета. Предлаганата среда е протективна и запазва мотилитета и оплодителния потенциал на сперматозоиди от кучета до 3-4 дни. Цена за обработка на еякулата и прилагане на средата е 75. Цените са без ДДС

5. Спермограма с компютърен спермоанализатор. Анализът се прави на еякулати от различни видове животни: Говеда, Биволи, Кочове, Нерези, Кучета, Котараци, Птици

Спермограмата включва анализ на мотилитета, концентрацията и скоростните параметри на сперматозоидите. Издава се компютърен сертификат с резултатите от изследванията. Цена за оценка на един еякулат – 60 лв. Цената е без ДДС

6. Компътърна смермограма на еякулати и диференциален морфологичен анализ на сперматозоиди. Цена за оценка на един еякулат – 100 лв. Цената е без ДДС

 

2. Консултантска дейност относно генетични маркери за карцином на простата и определяне качеството на ооцити:

доц. Красимира Тодорова (krasiot@abv.bg)

доц. д-р Сорен Харайбедян (soren.hayrabedyan@gmail.com)

1.Консултантска дейност: Изследване на основни варианти на генна фузия с прогностично значение при простатен карцином, с цел подпомагане на прогнозата и оптимизиране на лечението. Материал за изследване: урина или серум. Използвана апаратура: Полимеразно верижна реакция в реално време (RT-qPCR). Време за изпълнение: 24-48 часа. Крайна цена на проба: 50 лв./проба.

2.Консултантска дейност: Определяне на качество на овоцити при използването им в асистирани репродуктивни технологии, чрез изследване на генна експресия на панел от маркери в прилежаяите им кумулусни клетки.   Материал за изследване: прилежащи кумулусни клетки на изследвания ооцит, отделени от квалифициран ембриолог в клиника за асистирани репродуктивни технологии, сухо замразени при температура -180 C (течен азот).  Използвана апаратура: Полимеразно верижна реакция в реално време (RT-qPCR).  Време за изпълнение: 24-48 часа.  Крайна цена на проба: 50 лв./проба.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.