Имуноневроендокринология

Разработвани научни проблеми

Ръководител секция: Проф. Петя Димитрова Цветкова, дмн

Основни изследователски проблеми

Основната проблематика на Секция ИМУНОНЕВРОЕНДОКРИНОЛОГИЯ е съсредоточена върху фундаментални и фундаментално – приложни медико-биологични изследвания в научната специалност Физиология на Животните и Човека с акцент върху репродуктивното здраве и качество на живот. Експерименталните разработки имат за цел проучване на нови научно-обосновани подходи при третирането на значими ендокрино – и имунологично обусловени нарушения на репродуктивните процеси при мъжа и жената, свързани с неблагоприятното въздействие на фактори от външната среда и урбанизацията като нарушения в циркадните ритми, стрес и др. Специфичен обект на изследване ин-виво и ин-витро представляват взаимодействията между адренални стероиди и мелатонин по отношение физиологични и патофизиологични форми на функционална пластичност и отражението им върху имунната хомеостаза.

Основните теми за научни изследвания в звеното се отнасят до:

  • Невроендокринен контрол върху репродуктивните функции. Хипоталамо-хипофизо-гонадна ос при жената и мъжа. Влияние на неблагоприятни фактори на околната среда върху ендокринни и имунологични механизми на субфертилитет.
  • Хронобиология и невроендокринни механизми на адаптация. Взаимоотношения между епифизна жлеза и адренокортикална ос. Имунологични аспекти и физиологично значение.
  • Хомеостатична невроендокринна регулация на имунната реактивност: Непосредствени регулаторни взаимодействия между невроендокринната и имунната система.

Специфичната тематика се разработва в тясно сътрудничество и при квалифицирана експертиза от медицински колективи, като са изградени дългосрочни взаимоотношения с екипи от УСБАЛЕ, МУ -София, Медицински център по Репродуктивно здраве „Йосиф Димитров”, Александровска болница, МУ – София, Централна Лаборатория по Имунология, НЦЗПБ, София. Международните връзки на секцията включват нерегламентирано сътрудничество и обмяна на изследователски опит под формата на специализации по различни теми с Max-Planck Institute of Psychiatry, Munich, R & D Department, Schering GmbH, Albert Einstein College, Reproductive Endocrinology Department, New York, Center of Reproductive Endocrinology, John Hopkins, US and University of Athens, Greece.

Научни постижения

По-важни научни постижения за последните 10 години

По-съществените научни приноси, получени в резултат на разработваните в звеното проблеми се отнасят до:

  • Хроноимуномодулаторна роля на епифизния хормон мелатонин. Получените резултати и научни приноси се отнасят до ролята на мелатонина като специфичен невроендокринен медиатор в паракринни механизми на диференцирането на имунокомпетентна тъкан. Тези резултати могат да бъдат използвани при развитието на идеи по отношение хроночувствителни механизми на паракринна стимулация на имунния отговор, като се насочат усилията в идентифицирането на евентуални ефекторни молекули на мелатониновата сигнална трансдукция в клетките. По-съществените резултати са свързани с доказаната от нас експресия на мембранни рецептори за мелатонин върху имунокомпетентни клетки, инхибиторния ефект на хормона върху митоген-зависима пролиферация, взаимодействието между глюкокортикоидни хормони и мелатонин в модулиране екпресията на специфични клетъчни протеини и нивото на апоптоза в имунна тъкан.
  • Хронобиологични аспекти на невроендокринно-зависими репродуктивни нарушения. В резултат на многогодишно проследяване са проведени хронобиологични изследвания с доброволци за определяне циркадните профили на редица хормони, които са използвани при типизирането на хронобиологични маркери за ендокринни заболявания. В нашите изследвания сме установили, че високите ендогенни нива на глюкокортикоиди при синдром на Кушинг в периферното кръвообръщение при жени в репродуктивна възраст корелират с репродуктивни нарушения, абнормална стероидна и гонадотропна секреция, и изменен имунен профил. Експериментално е доказано, че съотношението CD4+CD3+/CD8+CD3+-лимфоцити, както и експресията на про-инфламаторен и про-алергичен имунен отговор са индикативни за тежестта или ремисивната фаза на състоянието на хиперкортизолизъм и се нормализират в корелация с профила на изследваните ендокринни маркери.
  • Роля на инсулин-зависими сигнални системи и PPAR-gama в човешки яйчник. Обект на изследване са нови терапевтични подходи при овариални дисфункции, общи за инсулин-резистентни състояния, включително поликистозен овариален синдром /PCOS/, затлъстяване и диабет II тип. В резултат е установено, че някои вещества от групата на тиазолидиндионите подобряват състоянията на хиперандрогенизъм и стероидния профил при жени, страдащи от инсулинова резистентност и PCOS, чрез взаимодействие с ядрения рецептор за пероксизомна пролиферация /PPAR-γ/. Разбирането на механизмите на действие на инсулин-сенсибилизиращи вещества в човешкия яйчник е от особено значение за дефинирането на нови прицелни звена за молекулно-фармакологични изследвания и разкрива нови насоки за лечение на състояния на подтисната фертилност, свързана с психосоматични и метаболитни заболявания при жени в репродуктивна възраст.
  • Ендокринни репродуктивни нарушения и антиоксидантна защита при мъжа. Осъществено е комплексно проучване върху значението на епифизния хормон мелатонин по отношение на репродуктивния потенциал на човешки семенен материал от здрави доброволци и пациенти с идиопатичен инфертилитет. Изследвани са малко проучени ендокринни и растежни фактори в корелация с нивата на мелатонин в перифернто кръвообращение и семенната плазма, експресията на ключови белтъци с различна роля за диференциращите и адаптивни герминативни функции на сперматозоидите като P450 ароматаза, азот синтаза, рецептор за мелатонин и др. Изследванията имат за цел изясняване на етиологични фактори свързани с проявата на идиопатичен инфертилитет и нарушенията в спермологичните показатели при здрави мъже без данни за клинично заболяване. Основните резултати касаят релевантността на мелатонина като сигнален механизъм в репродуктивната система при мъжа.
  • Диагностична дейност чрез радиоимунологични и радиорецепторни анализи. Функциониращата сертифицирана Радиоимунологична лаборатория под наблюдение на АЯР е утвърдено звено в Европа, извършващо комплексни хормонални изследвания със собствени и комерсиални китове за радиоимунологични и радиолиганд-рецепторни анализи на пептидни и непептидни хормони и биологично-активни субстанции.

Научни проекти

Разработвани проекти за последните 5 години

1. НФ „НИ” ТКБ 1614 2006-2010 Изследване антиоксидантния потенциал на мелатонин за подобряване на репродуктивния капацитет при идиопатичен мъжки инфертилитет и варикоцеле.
Ръководител: ст.н.с. Росица Конакчиева.

2. НФ „НИ” ДВУ 07/92 Нова триизмерна ин-виво подобна система за клетъчно култивиране като модел за фирбобластна диференциация. Тристранен договор между СУ „Св.Кл. Охридски”, ИБФ и ИБИР – БАН.
Ръководител от ИБИР: ст.н.с. Росица Конакчиева.

3. Двустранен договор за сътрудничество с Университет Скопие, Македония 2002 – безсрочен. Изследване ендокриини механизми на адаптация при дребни домашни животни.
Ръководител: Доц. Р. Конакчиева.

4. ТУ Стара Загора 2005 – безсрочен. Въздействие на биологично-активни вещества върху естествената устойчивост и ендокринни показатели при месодайни породи овце.
Ръководител:  Доц. Р. Конакчиева.

Публикации

Обобщен списък на публикационна дейност за последните 5 години

Научни публикации в чужбина и научни публикации с импакт фактор 

I.Ilieva, P.Tzvetkova, I.Sainova, P.Taushanova, M.Kacarov, E.Zvetkova    Immature spermatogenic cells in semen fluids of infertile men. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 69, 1, 85-94, 2016.
ISSN: 1310-1331    IF: 0.284

S.Manchev, R.Stefanov, G.Anev, P.Cvetkova, N.Maksimovic Effect of melatonin on the reproductive characteristics of rams of north east Bulgarian fine fleece breed. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 12, 1701-1706, 2014.
ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

P.D.Cvetkova, I.N.Ilieva Polyorchidism and fertility. MD-Medical Data, 6, 1, 29-32, 2014.
ISSN: 1821-1585

P.Tzvetkova, I.Ilieva, S.Rangelov, I.Babyuk, S.Shamraev Changes in the secretion of gonadothropins LH, FSH and infertility. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 66, 3, 459-466, 2013.
ISSN: 1310-1331         IF: 0.198

I.Ilieva, S.Ivanova, S.Rangelov, P.Tzvetkova, V.Ormandzhieva, E.Petrova Sperm changes in cases with Varicocele. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 66, 5, 757-764, 2013.
ISSN: 1310-1331 IF: 0.198

E.Vachkova, B.Bivolarski, M.Gulubova, R.Konakchieva, I.P.Georgiev, R.Simeonov Immunohistochemical localization of EGF receptors in the intestinal tract of growing rabbits in relation to age. Livestock Science, V.142, 216-221, 2011.
ISSN: 1871-1413;       IF – 1.506

R.Konakchieva, P.Todorov Melatonin protects human spermatozoa from apoptosis via melatonin receptor- and extracellular signal-regulated kinase-mediated pathways. Letter to Editor. Fertility and Sterility, V.96, No 4 e159, 2011.
ISSN: 0015-0282;      IF – 3.958 

Научни публикации в България

 П.Цветкова, П.Таушанова, С.Манчев FSH и фертилитет. Андрология, 24, 3, 10-12, 2015.
ISSN: 1310-3806

П.Цветкова, П.Таушанова, И.Костадинова, С.Манчев Тестостерон и мъжка репродуктивна патология. Уронет, 1, 9 – 16, 2015.
ISSN:1312-1960

P.Tzvetkova, I.Ilieva, M.Kacarov, E.Zvetkova, J.Chitalov, Iv.Dechev Immature spermatogenic cells in semen fluids of infertile men. Андрология, 24, 4, 2-5, 2015.
ISSN: 1310-3806

I.Ilieva, P.Tzvetkova, M.Kacarov, I.Sainova, P.Taushanova, I.Vladov, E.Zvetkova Round Immature Spermatogenetic Cells in Semen Fluids of Infertile Men with Diagnosis “Migrating Testis”. Two Casuistic Cases in Adults. Acta Morphologica et Anthropologica, 22, 15-23, 2015.
ISSN: 0861-0509

Ю.Караиванова Влияние на тежките метали върху репродукцията на организма. Андрология, 24, 4, 15-20, 2015.
ISSN: 1310-3806

И.Костадинова Микрочастици в мъжкия урогенитален тракт. Андрология, 24, 1, 12-14, 2015.
ISSN: 1013-3806

С.Манчев, П.Таушанова, И.Костадинова Физиологична роля ма мелатонина и инфертилитет. Андрология, 23, 2, 6-11, 2014.
ISSN: 1013-3806

П.Таушанова, Ю.Караиванова, П.Цветкова Биохимична характеристика на семенната плазма и нейното клинично значение. Андрология, 23, 2014, 4, 16-19.
ISSN: 1310-3806

П.Таушанова Глюкокортикоид – зависима модулация и мелатонин. Андрология, 23, 3, 17-19, 2014.
ISSN: 1310-3806

П.Таушанова Ефект на мелатонин в in vitro модели на антиген/митоген стимулирана пролиферация на клетъчни култури от човешки лимфоцити. Андрология, 23, 2014, 4, 7-10.
ISSN: 1310-3806

П.Таушанова Участие на епифизния хормон мелатонин в имунорегулацията. Андрология, 23, 3, 7-10, 2014.
ISSN: 1310-3806

И.Илиева, П.Цветкова Антиоксидантна защита на сперматозоидите при оксидативен стрес. Андрология, 23, 1, 14-20, 2014.
ISSN: 1013-3806

П.Цветкова Клинично значение на подвижността на сперматозоидите. Андрология, 23, 2, 16-18, 2014
ISSN: 1013-3806

П.Цветкова, Й.Узунова, С.Рангелов, И.Бабюк, С.Шамряев Морфологични нарушения в тестикуларната тъкан при прекъсната сперматогенеза ха ниво сперматиди. Урология, 20, 1, 22-27, 2014
ISSN: 1310-6058

И.Костадинова Експресия и физиологична роля на ароматаза в мъжки полови клетки. Андрология, 23, 3, 11-19, 2014.
ISSN: 1310-3806

Р.Конакчиева Имуноневроендокринология – приемственост и развитие. Списание на БАН, 127, 1, 27-30, 2014.
ISSN: 0007-3989

И.Илиева, П.Цветкова Влияние на оксидативния стрес върху сперматогенезата, спермазоидите и патология на мъжката гюлова система. Андрология, 22, 4, 12-20, 2013.
ISSN: 1310-3806

В.Георгиев, П.Цветкова Геномна активност при сперматогенезата. Андрология, 22,
3,16-20,2013.
ISSN: 1310-3806

Рангелов С, П. Цветкова Кои са причините за мъжкия инфертилитет? Андрология, 22, 1,4-10,2013.
ISSN: 1310-3806

П.Цветкова, В.Георгиев Спермиацията – процес на освобождаване на зрели сперматиди в лумена на семенните каналчета. Андрология, 22, 2, 9-15, 2013.
ISSN: 1310-3806

Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации: 

1. Цветкова П. Медико-биологични аспекти на мъжкия инфертилитет и тяхното диагностично значение. Научна Фондация “Андрология", София, 2013, 258 с.
ISBN: 987-954-92357-3-9

G. Georgiev, J. Pastuschek, S. Neubeck, U. Markert Part I: Substances secreted by the preimplantation human embryo. Chapter 6 in Immunology of Pregnancy – 2013. ed. G. Chaouat, S. Olivier, N. Ledee; pp. 384-396, Bentham Science Publishers, 2013.
ISBN: 978-1-60805-734-4, eISBN: 978-1-60805-733-7

Архив:

Научни публикации в България

1. Todorov P, Konakchieva R, Dimitrov J, Chub N, Petrenko Y. Vitrification of human embryonic stem cells for cryopreservation. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences 2005, 58, 9:1095-1100 ISSN: 1310-1331.

2.Todorov P., Konakchieva R.,Dimitrov J. Effect of recombinant FSH on the synthesis and secretion of estradiol 17-beta from human granulosa cells in-vitro. Endocrinologia, 2005, X, 3:149-153 ISSN 1310-8131 .

3Todorov P., Konakchieva R., Dimitrov J., Slavchev B., Novachkov W. Cryopreservation of human ovarian tissue-our experience. Embryologia 2006, 1: 4-8 ISSN 1312-7349.

4. Автански Д. Действие на тиазолидиндиони върху стероидогенезата в човешки яйчник: ин витро изследване. Ендокринология 2006; XI, 3:170-177 ISSN 1310-8131.

5.Georgiev G., Konakchieva R. Epigenetic modeling of the embryonal and the postnatal development. Embryologia. 2007, 2, 1:16-20 ISSN 1312-7349.

6.Gjorgovska N, Filev K, Konakchieva R. Influence of induced molting on hormonal status of aged laying hens. Krmiva (Zagreb) 2008; 1; 19-25 ISSN: 0023-4850.

Научни публикации в чужбина

7. Seto-Young D, Paliou M, Schlosser J, Avtanski D, Park A, Patel P, Holcomb K, Chang P, Poretsky L Direct thiazolidine action in the human ovary: insulin-independent and insulin-sensitizing effects on steroidogenesis and insulin-like growth factor binding protein-1 production. J Clin Endocrinol Metab 90(11):6099-6105, 2005 ISSN: 0021-972X (IF=5.8).

8.Seto-Young D, Avtanski D, Strizhevsky M, Parikh G, Patel P, Kaplun J, Holcomb K, Rosenwaks Z, Poretsky L.Interactions among peroxisome proliferator activated receptor-γ, insulin signaling pathways and steroidogenic acute regulatory protein in human ovarian cells.J Clin Endocrinol Metab 92(6):2232-9, 2007 ISSN: 0021-972X (IF=5.8).

9. Таushanova P., Georgiev G, Manchev S, Konakchieva R. Effect of glucocorticoids on melatonin receptor expression under T-cell activated immune response. Comptes Rendus de l, Academie des Sciences, 60:899-902, 2007 ISSN: 1310-1331 (IF=0.106).

10. Stephanova E., Topouzova-Hristova T., Konakchieva R. Mitochondria are involved in stress response of A549 alveolar cells to halothane toxicity.Toxicology In Vitro; 22(3):688-694, 2008 ISSN 0887-2333 (IF=2.05).

11. Tomova A., Kumanov P., Robeva R., Manchev S., Konakchieva R. Melatonin secretion and non-specific immune responses are differentially expressed in corticotropin-dependent and corticotropin-independent Cushing’s syndrome. Medical Science Monitor; 14(6):CR327-332, 2008 ISSN (electronic) 1643-3750 (IF= 1.59).

12. Todorov P., Hristova E., Konakchieva R., Michova A., Dimitrov Y. Comparative studies of different cryopreservation methods for mesenchymal stem cells derived from human fetal liver. Cell Biology International; 34:455-4622010.ISSN 1065-6995 (IF=1.62)

13. Vachkova E, Penchev I, Georgiev B, Biviloarski B, Konakchieva R. Relationships between plasma concentrations of Epidermal Growth Factor,            insulin and iodated thyroid hormones in early andnormal weaned rabbits. Revue Méd. Vét. 161, 1, 30-36, 2010 ISSN: 0035-1555 (IF=0.09).

14.Todorov P., Konakchieva R, Dimitrov Y., Novachkov V., Kyurkchiev D., Tchoob N., Gorohova N. Morphological and functional assessment of             human fetal     liver cells in long-term culture. Problems of Cryobiology 2006, 2: 201-206 ISSN: 0233-7673.

15.Dineva J., Vangelov I., Nikolov G., Konakchieva R., Ivanova M. Nitric oxide stimulates the production of atrial natriuretic peptide and progesterone byhuman granulose luteinized cells with an antiapoptotic effect. Endocrine Regulations; 42 (2-3):45-51, 2008 ISSN (electronic): 1336-0329.