Имунобиология на размножаването

Разработвани научни проблеми

Ръководител секция: Доцент Павел Рашев, доктор

Основни изследователски проблеми

 • Фактори и механизми контролиращи клетъчната пролиферация, диференциация и апоптоза в женската и мъжката репродуктивна система.
 • Идентифициране, характеристика и функционална активност на рецепторни и лигандни молекули участващи във взаимодействието между гаметите.
 • Имуно-ендокринна регулация на овариалната функция. Биологично и клинично значение на автоимунитета срещу овариални антигени.
 • Локални регулаторни фактори и механизми в структурното ремоделиране и клетъчния имунитет по време на имплантацията и ранната бременност.
 • Разработка на моделни системи и методи за проучване оплодителната способност на гаметите ин витро, роля на кумулусните клетки за качеството на овоцитите, диагностика и терапия на имунологично-обусловено безплодие при човека и животните.
 • Роля на металопротеинази при норма и патология на млечната жлеза.

Научни постижения

По-важни научни постижения за последните 10 години

 • Посредством произведени срещу капацитирани сперматозоиди моноклонални и поликлонални антитела са идентифицирани и характеризирани сперматозоидо-специфични антигени (Ags), експресиращи се в различни домени на мъжките гаметите от различни видове животни и човек. Ag1F10 проявява характиристики на рецепторна молекула; Ag 4B12 на адхезивна молекула; Ag3G4 e с роля в пируват-лактат метаболизма на клетките и инхибиращ ефект върху хиперактивацията им ин витро, а Ag 60 kDa участва в процесите, съпътстващи фузията между гаметите,  Антифертилният ефект на антителата срещу тези антигени определя възможното им  значение за целите на имуноконтрацепцията.
 • Посредством имунохистохимични, имунохимични и генетични изследвания е доказана повишена експресия на Hsp70 и αB-Cry стресовите протеини в тестиси на полово зрели мишки при условия на термоиндуцирана апоптоза. Hsp70 се синтезира в герминативните клетки на всички стадии от сперматогенния цикъл докато синтезата на αB-Cry стартира през пубертета по време на диференциацията на половите клетки в пахитенния стадии на мейотичната профаза. Изследванията имат значение за изучаване ролята на стрес протеините по време на пролиферацията, диференциацията и апоптозата на половите клетки и възможната им роля в модулиране на оплодителния потенциал на клетките.
 • Установено е, че нивата на антителата срещу гранулоза-лутеинните клетки и зона пелуцида в серуми и фоликулни течости на инфертилни жени са в негативна корелация с успеваемостта на ин витро оплождането. На базата на установеното им клинично значение са разработени тест-системи за диагностика на имунологично-обусловеното безплодие при човек и изхода от прилагане на програми за асистирана репродукция.
 • Получени са резултати за имуномодулаторната роля на атриалния натриуретичен пептид (ANP) във фоликулни течности от преовулаторни фоликули, както и значението му при регулиране на процесите на апоптоза и виталитет в преовулаторния фоликул. Резултатите доказват, че апоптозата на гранулозните и кумулусните клетки може да се   приеме като потенциален маркер за успеваемостта от хормоналната стимулация и ин витро оплождането при асистирана репродукция.
 • По време на фазите на имплантация и ранна бременност при свине трофектодерма и ендометриалния епител експресират определени интегрини, ЕЦМ протеини и матриксни металопротеинази-2,4, в зависещ от времето на имплантация профил, което свидетелства за молекулните събития, участващи в структурното ремоделиране и установяване на епителиохориалната плацента.
 • RT-PCR анализ и имунохистохимични изследвания през пред-имплантационния период, фазата на контакт между ендометриалния епител и трофектодерма, ранната пост-контактна фаза, формиране на дефинитивна плацента и края на ранна бременност при свине, доказват стадийно-зависима експресия на имуномодулаторния растежен фактор TGFß1 (трансформиращия растежен фактор-бета1). Ендометриалните мононуклеарни клетки от фазата на прикрепване и дефинитивна плацента транскрибират гена на трансформиращият растежен фактор-бета. Данните подкрепят хипотезата, че по време на имплантацията, в ендометриума на свинете,  действа форма на байстендърна супресия, медиирана от Th3 клетки.
 • Доказано е, че  Ca2+-свързващият протеин Секретагогин  се експресира изключително в невроендокринни тъкани и клетки, реагира на промяна в клетъчните нива на калция и играе важна роля за формирането на секреторните гранули и регулираната секреция на инсулин.

Научни проекти

Разработвани проекти през последните 5 години

1. Тема: “Характеристика на сперматозоидни антигени с фузогенна актинтост при оплождането”, 2007-2009г.
Ръководител: Доц. д-р Маргарита Моллова

2. Тема: “Експресия и характеристика на матриксни металопротеинази с роля в процесите на сперматогенеза и оплождане, 2008-2009г.
Ръководител: Доц. Павел Рашев

3. Тема: “Проучвания върху нивата на антиоксидантни ензими супероксид дисмутаза (SOD) и каталаза (CАТ) във фоликулните течности на инфертилни пациентки и връзката им с резултатите от асистираната репродукция. Връзка между SOD и виталността на човешки гранулоза лутеинни клетки(GLCs)”, 2009-2010г.
Ръководител: Доц. Мария Д. Иванова

4. Тема: “Имуно-ендокринна регулация на яйчника”, 2010-2011г.
Ръководител: Гл.асистент Ивайло Вангелов

5. Тема: “Регулаторни механизми при лутеинизацията и апоптозата в преовулаторния фоликул”, 2010-2011г.
Ръководител: Гл.асистент Жулиета Динева

6. Тема: “Неинвазивен тест върху генетичния потенциал на кумулусни клетки като биомаркери за селекция на овоцити по програма за ин витро оплождане”, 2010-2011г.
Ръководител: д-р Красимира Тодорова-Хайрабедян

7. Проект МУ-К1 1306/03 “Идентифициране и характеристика  на сперматозоидни молекули с фузогенна активност при взаимодействието на гаметите и значението им за фертилитета” , 2004-2007г.
Ръководител- Гл.асистент  Жулиета Динева

8. Проект Б 1537/2005 “Локални клетъчни и молекулни механизми, участващи в индукцията на имунна толерантност по време на бременността при епителиохориалбен тип плацента”, 2006-2009г.
Ръководител: Проф. Райна Георгиева, дбн

9. Проект Б1517/05 „Значение на калций-свързващият протеин Секретагогин за хормон-секретиращите невроендокринни клетки”, 2006-2010г.
Ръководител : Гл.асистент Теодора Данева

10. Проект Б 1507/2005 „Регулаторни механизми при лутеинизацията  и   апоптозата в   преовулаторния фоликул”, 2005-2009г.
Ръководител: Доц.Мария Д. Иванова

11. Проект МУ-Б/1503/2005 “Характеристика на антигени свързани с овариалния автоимунитет”, 2006-2009г.
Ръководител: Гл.асистент Ивайло Вангелов

12. Проект ТКБ-1606 „Локализация и функция на стресови протеини в тестикуларни полови клетки при спонтанна и термоиндуцирана апоптоза”, 2007-2010г.
Ръководител –Доц. Маргарита Моллова

13. Проект ДОО2-172/08  “Нова температурно – чуствителна супероксид дисмутаза от антрактически гъби:биотехнологично получаване, химическа характеристика и приложение” – съвместен проект с Институт по микробиология, БАН, 2009-2011г.
Ръководител от ИБИР: Доц. Маргарита Моллова

14. Проект ДОО2-92/15.04.2009 “Подготовка на научно-изследователски проекти за участие в седма рамкова програма”, 2009-2010г.
Ръководител: Доц.  Маргарита Моллова

15. ПроектДОО2-50/2008 Изграждане на център за научни изследвания на проблеми в репродуктивното здраве”, към Програма “Развитие на научна инфраструктура”, 2009-2011г.
Ръководител –Доц.  Маргарита Моллова

16. Проект “Влияние на анти-овариалните антитела върху фертилитета”, сключен с: Медицински център “РепроБиоМед”, 2010-2011г. (за реализация и комерсиализация на научни продукти)

17. Проект “Влияние на анти-овариалните антитела върху фертилитета”, сключен с: Център по  репродуктивно здраве “ Надежда”, 2010-2011г. (за реализация и комерсиализация на научни продукти)

18. Проект “Влияние на анти-овариалните антитела върху фертилитета”, сключен с: Медицински Център “Репродуктивно здраве “2007-2011г. (за реализация и комерсиализация на научни продукти)

19. Проект “Влияние на анти-овариалните антитела върху фертилитета”, сключен с :Медицински Център „Вяра”, 2007-2011г. (за реализация и комерсиализация на научни продукти)

20. Проект “Проучвания върху генната регулация на  Mas1, ACE2 и ACE в нормална и патологична тъкан от пациенти с рак на гърдата” –сключен с  Частна клиника по гинекология “Проф. Ханс Донат”-Магдебург /партньорска организация по проект на ИБИР към 7Рамкова програма на ЕС/ и Частна Болница “Токуда”-София, 2010-2011г.
Ръководител: Доц. Павел Рашев

21. Проект към Call FP7-REGPOT-2009-1 (ReProForce) Повишаване научния капацитет на българския институт Биология и имунология на размножаването, 2009-2013г.
Координтор на проекта: Доц.  Маргарита Моллова

22. Проект към Call FP7-PEOPLE-2009-IEF “Влияние на IL-7 иIFNaвърху развитието на nTreg”, между България (ИБИР) и Франция (INSERM), 2011-2013г.
Участник от българска страна: Доц. Велислава Терзиева

23. Участие в Проект: BG051PO001/07/3.3-02/33 финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Eвропейски социален фонд – “Обучение на докторанти в базови изследователски умения-предпоставка за динамична кариера в съответствие  с потребностите на пазара на труда” 2008г. – 2010г.
Ръководител: Рая Стайкова, Център по наукознание и история на науката.
Участници от българска страна: докторант Константин Данаилов

24. Участие в Проект: BG051PO001/07/3.3-02/33 финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Eвропейски социален фонд – “Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен – предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката” 2010г.-2011г.
Ръководител: Рая Стайкова, Център по наукознание и история на науката.
Участници от българска страна: Силвина Запрянова и Александър Куков

25. Проект “Роля на селектирани сперматозоидни протеини в оплождането” с Институт по генетика, Чехска академия на науките, 2003-2006г.
Ръководител от ИБИР: Доц. М. Моллова

26. Проект “Проучвания върху контролните механизми на диференциацията, лутеинизацията и апоптозата на овариалните клетки” с Полската академия на науките, Ягелонски Университет,Краков, И-т по зоология,  2006-2009г.
Ръководител от ИБИР: Доц. М. Д. Иванова

27. Проект “Експресия на гени и протеини  с роля в репродукцията с Институт по биотехнологии, Чехска академия на науките, 2007-2013г.
Ръководител от ИБИР: Доц. д-р Маргарита Моллова

Публикации

Обобщен списък на публикационната дейност за последните 5 години

Научни публикации в България

Velichkov A., Susurkova R., Antonova I., Manoylov I., Nikolov G., Terzieva V.    Gender associated variations in human peripheral t regulatory cells. Comptes rendus de l’Acade ́mie bulgare des Sciences, 68, 6, 775 – 785, 2015.
ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

Susurkova R., Kutleva Ts., Velichkov A., Mihaylova N., Antonova I., Nikolov G., Terzieva V.   Tregs population impairment is associated with an increased risk of spontaneous abortion. Annuaire de l'Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski", Faculte de Biologie, 100, 4, 135–143, 2015.

Georgiev, G, Ankova, D. Light microscopic and immunohistochemical study of the medial collateral ligament epiligament in rat knee. Comptes rendus de l’Acade ́mie bulgare des Sciences, 68, 1, 95-100, 2015.
ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

V.Terzieva, J.Dutrieux, V.Fabre-Mersseman, M.Rancez, B.Charmeteau-de Muylder, S.Figueiredo, R.Cheynier   Analysis of natural regulatory T-cells in HIV-1-infected patiens under therapy. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 7, 1011-1018, 2014.
ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

П.Рашев   Имунобиология на репродукцията – фундаментални и приложни изследвания. Списание на БАН, 127, 1, 10-13, 2014.
ISSN: 0007-3989

Д. Ташкова, С. Бачурска, Д. Стайков, Ц. Михалкова, П. Рашев, В. Беловеждов    Тъканна матрица – мост между наука и диагностика. Медицински преглед, 50, 2, 25-28, 2014.
ISSN: 1312-2193

В.Василев, Д.Пупаки, О.Йорданов   Сравнително проучване степента на токсичност (LD50) на отровата от двата подвида на пепелянката – Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis. Екология и бъдеще, 13, 3, 81-89, 2014.
ISSN: 1312-0751

Т.Данева, К.Митева, В.Георгиев   Експресия на RUVBL1 по време на сперматогенезата. Андрология, 23, 1, 7-10, 2014.
ISSN: 1013-3806

G.Georgiev, B.Landzhov, S.Slavchev, P.Rashev, T.Todorov, L.Malinova, L.Stokov, W.Ovtscharoff  Comparative election microscopic and immunohistochemical study of stromal cells in giant cell tumor of bone. Scripta Scientifica Medica, 45, Suppl.l, 19-22, 2013.
ISSN 0582-3250 (Print). ISSN 1314-6408 (Online)

J. Dineva, I. Vangelov. l. Rangelov. G. Stamenov, T. Fartsova   Role of leptin in oxidative stress and survival of human granulosa luteinized cells in vitro. Acta Medica Bulg, 2, 33-38, 2013.
ISSN: 0324-1750

R. Emilova, D. Dimitrova, V. Georgiev, T. Daneva, H. Gagov   Cystatione gamma-lyase as a regulator of resistance artery contraction under normal and hyperglycemic conditions. Bulgarian Journal of Agricultural science, 19, 175-177, 2013.
ISSN: 1310-0351         IF: 0.189 (2012)

K.Todorova, S.Hayrabedyan, J.Dineva, I.Vangelov, D.Zasheva, V.Penchev, G.Nikolov, M.Mollova, M.Ivanova   Cumulus biomarker evaluation for human oocyte quality prediction. Acta Medica Bulg., Vol.XXXIX, No1, 70-76, 2012.
ISSN: 0324-1750

Georgiev GP, Landzhov B, Slavchev S, Rashev P, Stokov L, Ovtscharoff W.   Localization of matrix metalloproteinase-2 in giant cell tumor of bone. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65, 9, 1285-1288, 2012.
ISSN 1310-1331; IF–0.210

I.Vangelov, J.Dineva, K.Todorova, D.Gulenova, G.Nikolov, M.D.Ivanova  Ovarian auto-antibodies are associated with poor in vitro fertilization of oocytes. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65, 9, 2012.
ISSN 1310-1331.  IF : 0.210

J.Dineva, I.Vangelov, K.Todorova, T.Stefanova, G.Nikolov, D.Gulenova, M.D.Ivanova  Relationship of  Nitrate levels in follicular fluids (FFls) and rate of apoptotic human granulosa luteinized cells (GLCs) with  the COH/IVF outcome. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65, 1, 115-120, 2012.
ISSN 1310-1331.  IF : 0.210

J.Dineva, I.Vangelov, K.Todorova, R.Abrashev, D.Gulenovа, G.Nikolov, М.Аngelova, М.Ivanova   Study on the relationship between activity of antioxidant enzymes Superoxide dismutase and Catalase in granulosa luteinized cells with COH / IVF outcome in infertile women. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65, 2, 181-186, 2012.
ISSN 1310-1331. IF : 0.210

Динева Ж., И. Вангелов, Р. Абрашев, Д. Гуленова, Г. Николов, Т. Чаушев, Г. Стаменов, М. Ангелова, М. Иванова   Ефективна антиоксидантна ензимна защита на човешки гранулоза лутеинни клетки: предпоставка за повишена клетъчна виталност и по-добри резултати при инфертилни жени в програма за IVF-ET. Репродуктивно здраве, 18, 14-22, 2011.
ISSN: 1312-6180

Динева Ж., И.Вангелов, Цв.Стефанова, Д.Гуленова, Г.Николов, М.Иванова    Изследвания върху ролята на азотния оксид (NO) в преовулаторния човешки фоликул. Репродуктивно здраве, 18, 8-13, 2011.
ISSN: 1312-6180

J.Dineva, AK Wojtowicz, K.Augustowska, I.Vangelov, K.Todorova, EL.Gregoraszczuk, M.D.Ivanova   Study on the control of apoptosis of porcine granulose cells after in vitro luteinization. 2nd  Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011.
ISSN: 1314-3085

S.Zaprjanova, P.Rashev, D.Zasheva, Y.Martinova, M.Mollova   Electrophoretic analysis of HSP72 and HSP73 expression in male reproductive tissues. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 64, 4, 529-534, 2011.
ISSN: 1310-1331; IF – 0.219

Лолов С.   Вентилация на средното ухо. GP News, 1, 1-5, 2011.
ISSN: 1311-4727

Лолов С. Имунологични фактори в етиопатогенезата на рецидивиращия и ексуадативен среден отит. МБ оториноларингология, 4, 29-34, 2011.
ISSN: 1312-6997

M.Mollova, P.Rashev, M.Stamenova   Immunochemical and biochemical investigations on boar sperm antigen with functional activity in primary sperm-ZP binding. 2nd  Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011.
ISSN: 1314-3085

M.Mollova, D.Dimitrova, K.Danailov, M.Genov, M.Stamenova, P.Rashev   Investigation on the immunogenecity of the sperm-specific antigen AG60 involved in gamete fusion in infertile patients. Compt.Rendus Bulg.Acad.Sci., 64, 1, 53-60, 2011.
ISSN: 1310-1331; IF -0.210

Mollova M., E. Kistanova   Reinforcement of the research capacity of the Bulgarian Institute of Biology and Immunology of Reproduction. Advances in Bulgarian Science, National Centre for Information and Documentation, 68-70, Sofia, 2010.
ISSN 1312-6164

Y.Martinova, M.Petrov, M.Mollova, M.D.Ivanova   Study on the structural changes of cat zona pellucida (ZP) during oocyte development and after fertilization by transmission (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). 2nd  Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction. Proceeding, Sofia, 24-25 March 2011.
ISSN: 1314-3085

Тодорова К., С.Хайрабедян, Ж.Динева, И.Вангелов, В.Пенчев, Г.Николов, М.Моллова, М.Иванова   Изследвания върху генетичният потенциал на кумулсните клетки като биомаркери за селекция на ооцити по програма за ин витро оплождане. Репродуктивно здраве, 18, 23-33, 2011.
ISSN: 1312-6180

K.Todorova, D.Zasheva, S.Hayrabedyan, J.Dineva, I.Georgiev, V.Penchev, G.Nikolov, M.Mollova, M.Ivanova   Gene panel in human cumulus cells as biomarker successful in vitro procedures. Compt.Rendus Bulg.Acad.Sci., 64, 8, 1143-1150, 2011.
ISSN: 1310-1331; IF – 0.219

K.Todorova, I.Georgiev, J.Dineva, V.Penchev, S.Hayrabedyan, G.Nikolov, M.Mollova, M.Ivanova   Lysil oxidase as a potential biomarker for predicting oocyte quality. Compt.Rendus Bulg.Acad.Sci., 64, 9, 1355-1362, 2011.
ISSN: 1310-1331; IF – 0.219

Научни публикации в чужбина

Dimova T, M. Brouwer, F. Gosselin, J. Tassignon, O. Leo, C. Donner, A. Marchant, D. Vermijlen. Effector Vg9Vd2 T cells dominate the human fetal γδ T cell repertoire. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 112, 6, 2015.
ISSN:1091-6490 IF:9.809

D.Pupaki, D.Ankova, V.Vasilev, P.Rashev   Localization of MMP-2 and MMP-9 in canine mammary gland during pregnancy. Journal of Biomedical and Clinical Research, 7, 2, 99-104, 2014.
ISSN 1313-6917

S.A.Yotov, A.S.Atanasov, G.B.Georgiev, J.D.Dineva, N.A.Palova   Investigation on some biochemical parameters and effect of hormonal treatment in anoestrous dairy cows with cystic ovarian follicle. Asian Pacific J.of Reproduction, 3, 1, 41-45, 2014.
ISSN: 2305-0500 (Print) ISSN: 2305-0519 (Online)

S.Zaprjanova, P.Rashev, D.Zasheva, Y.Martinova, M.Mollova   Electrophoretic and immunocytochemical analysis of Hsp72 and Hsp73 expression in heat-stressed mouse testis and epididymis. European J.Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2013.
ISSN: 0301-2115         IF: 1.627

S. Yotov, A. Atanasov, J. Dineva   Influence of postpartum luteal activity on the reproductive performance in Bulgarian Murrah Buffaloes. Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot), T. 62 (84), 20-27, 2013.
ISSN: 1392-2130        IF: 0. 101(2012)

T. Daneva, Sh. Pashova, R. Emilova, P. Padeshki, H. Gagov, V. Georgiev   DREAM regulates insulin promoter activiry through newly identified DRE element. Central European J. of Biology, 8, 2, 97-106, 2013.
eISSN: 1644-3632, print ISSN:1895-104X IF: 0.633

Lech A., Daneva T., Pashova S., Gagov H., Crayton R., Kukwa W., Czarnecka A. M., Szczylik C.   Ovarian cancer as a genetic disease. Front. Biosci., 18, 543-563, 2013.
ISSN (printed): 1093-9946. ISSN (electronic): 1093-4715. IF: 4. 249

Atanasov A,  Dineva J,  Yotov S.  Ultrasonic evaluation of uterine involution in Bulgarian Murrah buffalo after administration of oxytocin. Anim. Reprod. Sci, 2012, 133, 71-76, 2012.
ISSN: 0378-4320.  IF: 1,750

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova  Experimental human and rodent models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes in Vitro and In Vivo. Journal of Scientific Research in Pharmacy, 1, 2, 38-42, 2012.
ISSN: 2277-9469

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, Sh.Pashova, E.Nikolova  (2012)  Experimental In Vitro human and animal models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes and their protein products. Scholarly Journals of Biotechnology, 1, 1, 8-14, 2012.
ISSN: 2315-6171

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova    Experimental In Vitro Mouse and Human Stem Cell Models for Balanced Activity of Oncogenes and Tumor-Suppressor Genes. J.Phys.Pharm.Adv., 2, 1, 64-68, 2012.
ISSN: 2251-7693

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova    Experimental Rodent and Human In Vitro models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes. J.Phys.Pharm.Adv., 2, 4, 165-170, 2012.
ISSN: 2251-7693

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova   Experimental In Vitro-Stem Cell models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes from Mouse and Human. Advances in Bioresearch, 3, 1, 69-72, 2012.
ISSN: 0976-4585.

J.Dineva, I.Vangelov, R.Abrashev, K.Todorova, D.Gulenova, G.Nikolov, I.Rangelov, G.Stamenov, M.Angelova, M.Ivanova   Survival role of superoxide dismutase 1 on human granulose luteinized cells un vitro. Endocrine regulations, V.45, 175-181, 2011.
ISSN: 1210-0668

J.Dineva, I.Vangelov, G.Nikolov, D.Gulenova, M.Ivanova   Atrial natriuretic peptide is an antiapoptotic factor for human granulose luteinized cells with impact on the results of CON/IVF in women undergoing IVF program. Journal of Obstetrics and Gyneacology Reserch, V.37, 6, 511-519, 2011.
ISSN: 0020-7292; IF – 1,704

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova   Achievment of balanced oncogenes and tumor-suppressor genes activity in normal and malignant cells In vitro and In vivo. J. of Developmental Biology and Tissue Engineering, Vol.3 (7), 85-91, 2011.
ISSN: 2141-2251

K.Lampichler, A.Ilhan, R.Lang, T.Daneva, L.Wagner, E.Knosp, B.Niederle, S.M.Baumgartner-Parzer   Evalution of MEN1 risk individuals bearing R171Q.R171Q – single nucleotide polymorphism (SNP) or not SNP – that is the guestion. Clinical Endocrinology, 75, 274, 2011.
ISSN: 0300-0664 IF – 3.168

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova    Experimental in vitro rodent and human normal and malignant cell models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes. J.Life Sciences, 5, 454-459, 2011.
ISSN: 1934-7391

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova   Experimental model for safe in vitro- and in vivo- influence of internal and external factors of cell differentiation. African J. of Pharmacy and Pharmacology, V.5 (6), 786-791, 2011.
ISSN: 1996-0816; IF – 0.839

I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova, T.Daneva, R.Nitsch, A.Nitsch   In vitro- and In vivo- experimental models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes in normal and malignant cells. Clinical Reviews and Opinions, Vol. 3 (4) 37-44, 2011.
ISSN: 2141-2553

V.Gerzilov, P.Rashev, A.Bochukov, P.Bonchev  Effect of semen extenders on sperm motion of in vitro stored Muscovy drake spermatozoa. Biotechnology in Animal Husbandry, 27, 3, 733-740, 2011.
ISSN: 1450-9156

Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации

Книги и брошури 

Vangelov I., J.Dineva, K.Todorova, S.Hayrabedyan, M.D.Ivanova   Ovarian biomarkers in infertility.  In:  Trends in Immunolabelled and Related Techniques, chapter 8, 101-132. Ed. E.Abuelzein, Published by InTech,  2012.

ISBN: 978-953-51-0570-1

Архив:

Научни публикации в България

1. Daneva T, Zierhut B, Gartner W, & Wagner L. Fine tuning of insulin transcription by secretagogin variants. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci. 8: 983-988 (2005). ISSN: 1310-1331IF-0.204 

2. Vangelov I, Dineva J, Nikolov G, Genov M, Ivanova M. Anti-granulosa antibodies (AGA) in follicular fluids and their impact to controlled ovarian hyperstimulation and on the fertilization rate. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci. 59: 1191-96 (2006). ISSN: 1310-1331IF-0.204

3. Dineva J, Vangelov I, Nikolov G, Gulenova D, Ivanova M. Apoptosis of human Granulosaluteinized (GLCs) and  Cumulus cells(CCs) as a possible indicator for IVF outcome.   Comp. Rend. Bulg. Acad., 59: 781-784 (2006) ISSN: 1310-1331, IF-0.204

4. Mollova M, Martinova Y. Immunocytochemical localization of antigen involved in sperm-zona pellucida interaction. Acta Morphol. et Antropol., 13, 98-101 (2006). ISSN 0861-0509

5. Martinova Y, Mollova M, Petrov M, Rashev P, Ivanova M. TEM and SEM characteristics and lectin binding distribution of cat zona pellucida during oocyte maturation and fertilization. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci. 60(7); 789-794 (2007).     ISSN: 1310-1331, IF – 0.204

6. Mineva I, Stamenova M, Popovska S, Betova T, Rashev P, Sapundzhiev E, Simeonova M, Trifonova N. Localization of low molecular weight stress protein (sHSP) alpha B-crystallin in human thyreoid gland. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 60(4); 449-452 (2007). ISSN: 1310-1331,  IF – 0.204   

7. Mollova M, Zaprjanova S, Rashev P, Martinova Y. Developmental and hyperthermia-related expression of heat shock protein 70 (HSP 70) in mouse testis. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 60(8); 903-906 (2007).  ISSN: 1310-1331, IF – 0.204

8. Запрянова C, Й. Мартинова, П. Рашев, М. Моллова. Ултраструктурни изменения в тестис и епидидимис на мишка след еднократно топлинно въздействие. Андрология, 16 (4):  8-10 (2007). ISSN: 1310-3806 

9. Моллова М. Актуални проблеми на репродуктивната биология при селскостопанските животни в България. Животновъдство, 4: 4-6 (2007). ISSN 0204– 7225

10. Стаменова M, С. Поповска, Т. Бетова, П. Рашев, Е. Сапунджиев, М. Симеонова, Н. Трифонова. Експресия на нискомолекулни стресови протеини алфа-кристалини в човешка плацента при различни патологии. Ембриология, 2 (2): 3-8 (2007). ISSN 1312-7349

11. Трифонова Н, Ангелов Б, Рашев П, Сапунджиев Е, Бътева И, Стаменова М. Експресия на антигени на очна леща – алфа кристалини в извъночни тъкани на човешки фетус. Български офталмологичен преглед, 1: 49-54 (2007). 

12. Martinova Y., S. Zaprjanova, D. Tzvetkov, M. Mollova. Immunoexpression of heat shock proteins in human cryptorchid testes. Application of modified method for immunocytochemistry on semithin sections. Comp. Rend. Acad. Bulg. Sci., 61(8), 1027-1031 (2008). ISSN: 1310-1331. IF – 0.204

13. Vangelov I. , Dineva J., Nikolov G, Gulenova D, Ivanova MRelationship among the anti- granulosa  luteinized cells  antibodies, the  apoptosis of granulosa luteinized cells, the levels of TNF- α and IFN-γ in follicular fluids  of  infertile women. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 61: 341-348  (2008) ISSN: 1310-1331,  IF-0.204

14. Mollova M, Martinova Y. Immunocytochemical localization of antigen involved in sperm-zona pellucida interaction. Acta morphologica et antropologica, 13: 98-101 (2008). ISSN: 0861-0509.

15. Ruseva B, Tzvetkova R, Martinova Y, Mollova M, Alexandrova M, Lukanov T. Determination of glutathione peroxidase expression in aortic wall of spontaneously hypertensive rats under diet of different selenium content. J. Biomed. Clin. Res., (2008),1 (1): 26-29.

16. Vaisberg Ch, Dishlianova B, Miteva L, Rashev P, Boychev M. Influence of exogenous applied active oxygen species on the reproductive indicators in male animals and possibilities for enhancement of fecundate ability of spermatozoa in artificial insemination of sheep. Bulgarian Journal of AgricultureSciences, 14(5): 500-508 (2008). ISSN: 1310-0351.

17. Vaisberg Ch, Jelezarsky L, Rashev P, Miteva L. Exogenous H2O2 increases motility of ram spermatozoa and the concentration of progesterone in blood serum of mice. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 61(8): 1021-1026 (2008). ISSN: 1310-1331IF-0.204

18. Данаилов К, Моллова М. Протеини с фузогенна активност при взаимодействието между гаметите. Репродуктивно здраве, 15: 12-17 (2008).ISSN: 1312-6180.

19. Danailov K, Rashev P, Zasheva D, Mollova M.. Immunochemical characterization of sperm-specific antigen with potential fusogenic activity in fertilization. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 62(2): 221-228 (2009).  ISSN: 1310-1331, IF – 0.204 

20. Martinova Y, Zaprjanova S, Rashev P, Mollova MExpression and localization of small heat shock proteins in mouse testicular tissue. J. Biomed. Clin. Res. (2009Supp l1, 2: (1), 66-69

21. Pupaki D., Sapundzhiev E, Rashev P, Stamenova M. Expression of low molecular weight stress-proteins (sHSPs) during tissue differentiation and organogenesis of pig fetuses. ActaMorphologicaetAnthropologica, 15: (2009) под печат. ISSN: 0861-0509.

22. Rashev P. Gelatinolytic activity and western blot analysis of matrix metalloproteinase (MMP)-2 and -9 in porcine uterine secretions during early pregnancy. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 62(5): 595-602 (2009). ISSN: 1310-1331 IF – 0.204

23. Rashev P. Localization of matrix metalloproteinases-2 and -9 in pig trophoblast and endometrium during early pregnancy. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 62 (8): 949-952 (2009). ISSN: 1310-1331, IF – 0.204 

24. Vaisberg C.Rashev PGeorgiev BHristova V. Per os treatment with hydrogen peroxide as a method to increase testosterone level in rabbits. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 62 (12): 1535-1538 (2009).  ISSN: 1310-1331, IF – 0.204

25. Zahariev P.J., Emil I. Sapundzhiev, Despina V. Pupaki, Pavel I. Rashev. Morphological characteristics of the stomach mucosa in carnivores. J. Biomed. ClinRes(2009),Suppl. 1, 2 (1): 66-68

26. Vangelov I,  Dineva J, Nikolov G, Gulenova D, Ivanova M. Impact of follicular cytokines (TNFα, IFNγ) and apoptosis of human granulosa luteinized cells (GLCs) on the results after controlled ovarian hyperstimulation (COH) and in vitro fertilization (IVF) in women with ovarian factor of infertility, Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., (2009) ,  62:1167-1174 ISSN: 1310-1331IF-0.204

27. Georgiev P, Kinov P, Rashev P, Sapundzhiev E, Vidinov N. Changes in the distribution of fibrillar collagens during early healing of the lateral collateral ligament epiligament tissue in rat knee model. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 63 (5): 761-766 (2010). ISSN: 1310-1331, IF – 0.204

28. Динева Ж, Вангелов И, Стефанова Цв,  Гуленова Д, Николов Г, Иванова М.  Изследвания върху ролята на азотния оксид (NO) в преовулаторния човешки фоликул. Репродуктивно Здраве (2010).(под печат) ISSN: 1312-6180.

29. Динева Ж, Вангелов И, Абрашев Р, Гуленова Д, Николов Г, Чаушев Т, Стаменов Г, Ангелова М, Иванова М.  Ефективна антиоксидантна ензимна защита на човешки гранулоза лутеинни клетки: предпоставка за повишена клетъчна виталност и по- добри резултати при инфертилни жени в програма за IVF-ET. Репродуктивно Здраве (2010). (под печат) ISSN: 1312-6180.

30. Mollova M, Dimitrova D, Danailov K, Genov M, Stamenova M, Rashev P. Investigations on immunogenecity of the sperm-specific antigen AG60 involved in gamete fusion in infertile patients. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 64(1): (2011)ISSN: 1310-1331,IF – 0.204

31. Zaprjanova S, Rashev P, Zasheva D, Martinova Y, Mollova M. Electrophoretic analysis of HSP72 and HSP73 expression in male reproductive tissues. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 64(2)(2011).   ISSN: 1310-1331, IF – 0.204

32. Dineva J, Vangelov I, Abrashev R, Gulenova D, NikolovG, Аngelova М,    Ivanova М. Survival role of intracellular superoxide dismutases SODs and Catalase for human granulosa luteinized cells: A preliminary study. Comp. Rend. Bulg. Acad. Sci., 64(1): (2011) (inpress) ISSN: 1310-1331IF-0.204

33. Николов И, Събев М, Кичева М, Рашев П, Герзилов В, Христев Хр.Изследвания върху протективната роля на нискомолекулна липопротеинова фракция (LDL) криотолерантността на сперматозоиди от коч. Научни трудове на АУ-Пловдив,(2006), том LII: 79-86

34. Събев М, Николов И, Иванова-Кичева М, Петров М, Рашев П. Влияние на захари като компоненти в разредители върху жизнеспособността на сперматозоиди на нерез при in vitro съхранение. В: Сборник доклади от научната конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, ФВМ, 197-201 (2006). ISSN: 1313-4337.

35. Железарски Л, Рашев П, Сапунджиев Е, Вайсберг Ч. Локализация на GGT във вътрешни полови органи на нерез. В: Сборник доклади от научната конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, ФВМ, 237-242  (2007). ISSN: 1313-4337.

36. Железарски Л, Вайсберг Ч, Рашев П. Активност на GGT в сперматозоиди от нерез и получаване на антитяло срещу GGT. В: Сборник доклади от научната конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, ФВМ, 230-236 (2007). ISSN: 1313-4337.

37. Николов И, Събев М, Стефанов Р, Иванова-Кичева М, Христев Хр, Рашев П. Протективна роля на LDL-фракция от яйчен жълтък при различни технологии за криоконсервация на сперматозоиди от вида OvisAriesВ: Сборник доклади от научната конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, ФВМ, 218-223 (2007). ISSN: 1313-4337.

38. Пупаки Д, Сапунджиев Е, Рашев П, Стаменова М. Експресия на a-кристалини при хистогенеза на свински фетуси. В: Сборник доклади от научната конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, ФВМ, 30-36 (2007). ISSN: 1313-4337.

39. Събев М, Стефанов Р, Ангелова М, Николов И, Казачка Д, Иванова-Кичева М, Рашев П. Протективна роля на антиоксиданти върху сперматозоиди от вида SusScrofa в условия на invitro съхранение. В: Сборник доклади от научната конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, ФВМ, 224-229 (2007). ISSN: 1313-4337.

40. Христев Хр, Николов И, Събев М, Иванова-Кичева М, Стефанов Р, Рашев П. Влияние на фактори на околната среда върху криорезистентността на сперматозоиди от еякулати на кочове през извънразмножителния сезон. “Екологични проблеми на българското земеделие в Европейския Съюз” Агроеко 2007, АУ – Пловдив, (2007), том LII, 309-314

41. Рашев П, Захариев П, Пупаки Д, Сапунджиев Е. Имунохистохимично типизиране на колагенния състав на stratum compactum от лигавицата на котешки стомах. Сборник доклади от научната конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, ЛТУ, ФВМ, 28-33 (2008). ISSN: 1313-4337

42. Rashev Р, Mollova М. Preliminary study on expression and localization of matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) in ejaculated, capacitated and acrosome-reacted boar spermatozoa. Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science BALNIMALCON 2009. Challenges of the Balkan Animal Industry and the Role of Science and Cooperation, (2009), 189-191

43. Динева Ж, Вангелов И, Грегорасчук Е, Аугустовска К, Иванова М. Изследвания върху гонадотропин-медиираната експресия  на aтриален натриуретичен пептид, продукцията на прогестерон  и апоптозата при свински гранулозни клетки, В: Сборник доклади към Лесотехническия университет (2009) (под печат) ISBN 954-332-014-4

  Научни публикации в чужбина

44. Gartner W, Mineva I, Daneva T, Baumgartner-Parzer S, Niederle B, Vierhapper H, Weissel M, & Wagner L. A newly identified ret proto-oncogene polymorphism is found in a high number of endocrine tumor patients. Human Genetics 117: 143-153 (2005). ISSN: 0340-6717

45. Zierhut B, Daneva T, Gartner W, Brunnmaier B, Mineva I, Berggård T, & Wagner L. Setagin and secretagogin-r22: posttranscriptional modification products of the secretagogin gene. Biochemical and Biophysical Research Communications 329: 1193-1199 (2005).ISSN: 0006-291X

46. Mollova M., M. Ivanova, B. Atanassov, M. Petrov, St. Kyurkchiev. Study of the role of a sperm membrane-associated antigen in canine fertilization. Reproductive Biology, 5(3); 331-339 (2005). ISSN0031-5362, IF – 0.882

47. Rashev P, Georgieva R, Rees D. Expression of α5β1 integrin and fibronectin during early pregnancy in pigs. Folia Biologica, 51(5); 121-125 (2005).  ISSN: 0015-5500, IF – 0.719

48. Vangelov I, Dineva J, Nikolov G, Lolov S, Ivanova M. Antibodies against granulosa luteinized cells and their targets in women attending IVF program. American Journal of Reproductive Immunology, 53: 1–7 (2005) ISSN: 0271-7352,  IF-2.172 

49. Zierhut B, Daneva T, Gartner W, Brunnmaier B, Mineva I, Berggård T, & Wagner L. Setagin and secretagogin-r22: posttranscriptional modification products of the secretagogin gene. Biochemical and Biophysical Research Communications 329: 1193-1199 (2005).ISSN0006-291.

50. Gartner W, Koc F, Nabokikh A, Daneva T, Niederle B, Luger A, & Wagner L. Long-term in vitro growth of human insulin-secreting insulinoma cells. Neuroendocrinology83: 123-130 (2006). ISSN: 0028-3835 IF: 2.422

51. Mollova M, B. Atanassov, R. Nedkova, St. Kyurkchiev. Biochemical and immunochemical characterization of boar sperm flagellar protein with role in hyperactivation/capacitation. Reproductive Biology, 6(1): 79-94, (2006). ISSN0031-5362, IF – 0.882

52. Mollova M, M. Ivanova, B. Georgiev, M. Petrov, S. Kyurkchiev. Sperm specific monoclonal antibody that affects canine gametes interaction. www. Voorlaasdagen. org, 2006

53. Dineva J., Anna K. Wójtowicz, Katarzyna Augustowska, Ivailo Vangelov, Ewa L. Gregoraszczuk,  Maria D. Ivanova. Expression of Atrial Natriuretic Peptide (ANP), Progesterone (P), Apoptosis-Related Proteins (bcl-2, p53) and Caspase-3 Activity in  in vitro Luteinized and Leptin-Treated Porcine Granulosa Cells (pGCs). Enodocrine Regulations, 1: 11-18 (2007) ISSN (printed): 1210-0668. ISSN (on line): 1336-0329

54. Gartner W, Vila G, Daneva T, Nabokikh A, Koc-Saral F, Ilhan A, Majdic O, Luger A, & Wagner L. New functional aspects of the neuroendocrine marker secretagogin based on the characterization of its rat homolog. Am J Physiol Endocrinol Metab 293347-354 (2007). ISSN: 0193-1849. IF – 3.855

55. Rashev P. Presence of plasma and cellular fibronectin in uterine secretions of pigs during early pregnancy. Journal of Central European Agriculture, 8(1); 115-120 (2007). ISSN: 1332-9049.    

56. Dineva J, Vangelov I,  Nikolov G. , Konakchieva R.,  Ivanova M.  Nitric oxide   (NO) stimulates the production of Atrial Natriuretic Peptide (ANP) and Progesteron (P) by human Granulosa Luteinized Cells (GLCs) with an antiapoptotic effect. Endocrine Regulations 42: 45-51(2008 ) ISSN (printed): 1210-0668. ISSN (on line): 1336-0329.

57. Zaprjanova S, Y.Martinova P.Rashev, M. Mollova. Early ultrastuctural changes in mouse testis and epididymis after single exposure to heat. Andrologiia, 16(4), 8-10, (2007). ISSN: 1310-3806. 

58. Ilhan A, Gartner W, Nabokikh A, Daneva T, Majdic O, Cohen G, Böhmig GA, Base W, Hörl WH, & Wagner L. Localization and characterization of the novel protein encoded by c20orf3. Biochem J.,414485-495 (2008). ISSN 0264-6021. ISSN: IF – 5.155

59. Martinova Y, Petrov M, Mollova M, Rashev P, Ivanova M. Ultrastructural study of cat zona pellucida during oocyte maturation and fertilization. Animal Reproduction Sciences, 108; 425-434 (2008). ISSN: 0378-4320,  IF – 1.890

60. Sainova I, Vavrek V, Pavlova S, Daneva T, Manchev S., Nikolova E. Experimental model for safe gene transfer by recombinant gene constructs. Biotechnol. & Biotechnol. 24: 134 – 138 (2010). ISSN 1310-2818.

61. Zahariev P, Sapundzhiev E, Pupaki D, Rashev P, Palov A, Todorov T. Morphological Characteristics of the Canine and Feline Stomach Mucosa. Anatomia, Histologia, Embryologia, 39(6); 563-568 (2010).  ISSN: 0340-2096 IF – 0.616

62. Dineva J, Vangelov V, Nikolov G, Gulenova D, Ivanova M. Atrial natriuretic peptide is an antiapoptotic factor for human granulosa luteinized cells with impact on the results of COH/IVF in women undergoing IVF program. Journal  of Obstetrics and Gynaecology Research (2011)(in press) ISSN: 1447-0756, IF- 0.777  

63. Dineva J., Vangelov I., Terzieva V., Gulenova D., Nikolov G., Ivanova M.D. The immunosuppressive role of the atrial natriuretic peptide (ANP) in preovulatory human follicle; 8th European Congress on reproductive immunology, abstr. # 8, 11-13 nov. 2010, Munich, Germany, published in J. Reprod. Immunol. November 2010 (Vol. 86, Issue 2, Page 83).  IF – 2.159 (2009)

 Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации

Книги и брошури

1. Николов И, Рашев П. Ръководство за упражнения по биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Академично издателство на Аграрния Университет – Акад. издателство на АУ- Пловдив, 168 стр. (2008). ISBN 978-954-046-1.

2. Моллова М. Юбилейна книга “70 години ИБИР”, 87 стр. (2008).

3. Лолов С. Отосклероза (монография),  Издателство Ciela, София,  304 стр, 69 фиг, 17 табл, 4 приложения, (2010). ISBN:9789542808787

Статии

1.Моллова М. Втора национална кръгла маса по проблемите на репродуктивната биология при селскостопанските животни в България. Информационен бюлетин на БАН, бр.10, стр. 8-10  (2007).  ISSN: 1312-5311

2. Моллова М.Научни постижения на Института по биология и имунология на размножаването в областта на репродуктивната биология. Сп. Животновъдство, № 4, 6-8  (2007). ISSN: 0204-7225

3.Моллова М. Георгиева Р.  ИБИР –  Водещ център по проблемите на биология и имунология на размножаването” сп. “ВМ новини”, кн.11-12, 42-43 (2008), ISSN 1311-0284

4.Моллова М,Георгиева Р. Институт по биология и имунология на размножаването. Информационен Бюлетин на БАН, кн.1, 13-15  (2009). ISSN: 1312-5311

5. Георгиева P, Моллова М.12-ти Международен симпозиум по имунология на репродукцията, 22-27 юни 2009. Информационен бюлетин на БАН, кн. 9, 5-8 (2009). ISSN: 1312-5311

6.Mollova M, Konova E, Kyurkchiev St. Reproduction Research Center. Advances in Bulgarian Science, Орган на Национален център за информация и документация към МОН. 28-31 (2009). ISSN 1312-6164

7.Моллова М.  Имунология на репродукцията-интервю пред Вестник Форум Медикус, Орган на медицинските дружества в България.бр.33-34, 14.09.2009., год. LXIV, стр.10 (2009).

8. Моллова М.  Академик Кирил Братанов – все още жив в съзнанието на неговите ученици и последователи, В-к HomoSciences, Раздел : Български научни школи”, Изд. СУБ , бр.3, стр.6 (2009).  ISSN 13128884

9.Моллова М, Георгиева Р. “Българска следа в науката” Раздел Биологични науки- Постерна изложба с вариант на брошура за делото на Акад. К. Братанов, Инициатива, включена в проект StarNight, финансирана от 7 Рамкова програма на ЕК “ResearchesNight 2009”.