Имунобиология на размножаването

Основни изследователски проблеми

  • Фактори и механизми контролиращи клетъчната пролиферация, диференциация и апоптоза в женската и мъжката репродуктивна система.
  • Идентифициране, характеристика и функционална активност на рецепторни и лигандни молекули участващи във взаимодействието между гаметите.
  • Имуно-ендокринна регулация на овариалната функция. Биологично и клинично значение на автоимунитета срещу овариални антигени.
  • Локални регулаторни фактори и механизми в структурното ремоделиране и клетъчния имунитет по време на имплантацията и ранната бременност.
  • Разработка на моделни системи и методи за проучване оплодителната способност на гаметите ин витро, роля на кумулусните клетки за качеството на овоцитите, диагностика и терапия на имунологично-обусловено безплодие при човека и животните.
  • Роля на металопротеинази при норма и патология на млечната жлеза.

Научни постижения

Национална научна програма „Вихрен“ – повече информация тук

Теодора Данева
Доцент, дб, Ръководител секция
Email: tdaneva@ibir.bas.bg, danevadoki@abv.bg
Таня Димова
Доцент, дб
Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 79
Email: tdimova@ibir.bas.bg, tanyadimova@yahoo.com
Павел Рашев
Доцент, дб
Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 58
Email: prashev@ibir.bas.bg
Ивайло Вангелов
Главен асистент, дб
Call: +359 2 971 13 95 - вътр. 59
Email: ivangelov@ibir.bas.bg
Силвина Запрянова
Главен асистент, дб
Call: ...
Email: szapryanova@ibir.bas.bg
Деспина Пупаки
Главен асистент, дб
Call: ----------
Email: dpupaki@ibir.bas.bg
Антония Терзиева
Главен асистент, дб
Call: +359 2 971 13 95 - вътр. 59
Email: а.terzieva@ibir.bas.bg
Десислава Анкова
Специалист – биолог
Call: ----------
Email: dessislava.ankova@ibir.bas.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.