Илка Цветкова-Иванова

Илка Цветанова Цветкова-Иванова – процедура

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Имунология”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 13 от 13.02.2024 г.

Заповед за научно жури по обявения конкурс № 22/15.03.2024 г./Протокол №125 от 12.03.2024 г.

 

Допуснат до оценка в конкурса: Илка Цветанова Цветкова-Иванова

 

Научно жури:

Вътрешни членове:
1. Проф. д-р Стефан Лолов – секция „Молекулярна имунология“ ИБИР-БАН
2. Доц. Иван Бочев – секция „Молекулярна имунология“ ИБИР-БАН
3. Доц. Милена Мурджева – секция „Молекулярна имунология“ ИБИР-БАН

Резервен член:
Доц. д-р Велислава Терзиева – лаборатория по „Репродуктивни ОМИКс технологии” към ИБИР-БАН

Външни членове:
1. Проф. Радостина Александрова – ИЕМПАМ-БАН
2. Доц. Георги Георгиев – БФ-СУ

Резервен член:
Доц. Румен Русев – МУ-Плевен

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.