Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

Проект: Изолиране и характерезиране на човешки кожни стволови клетки: нови и потенциални цели за лечение на не-меланомни кожни тумори (2008 – 2011)

Координатор:

Проф. Иван Кехайов, Институт по биология и имунология на размножаването,

„ Академик Кирил Братанов”, Българска Академия на Науките, София

Партньори:

Проф. Станимир Кюркчиев, доц. Милена Мурджева, гл.асистент д-р Доброслав Кюркчиев, асистент Катерина Тодорова, н. сътр. Иван Бочев

Специалист: Петрина Попова .

Dr. Anna Mandinova – Harvard Medical School, USA

Dr. Vihren Kolev – Harvard Мedical School, USA

През 2008 год. секция „Молекулярна имунология” спечели конкурс „ИДЕИ” от фонда „Научни изследвания МОН”-медицина със заглавие „Изолиране и характеризиране на човешки кожни стволови клетки: нови и потенциални цели за лечение на не-меланомни кожни тумори”

Анотация на проекта:

Не-меланомните кожни тумори, включително сквамозните карциноми (squamous cell carcinoma – SCC) представляват над 40% от всички злокачествени заболявания, което ги нарежда сред най-разпространените тумори при човека. Хистологичните, фенотипните и кариотипните анализи демонстрират хетерогенната природа на SCCsq което се дължи на клоналното разрастване.

Идентификацията и характеристиката на туморните стволови клетки е необходима стъпка за проследяване ефекта на съществуващите терапевтични средства, както и за развитието на нови лекарствени средства, които специфично да бъдат насочени към популацията на туморните стволови клетки. Антигени от сигналните пътища, експресирани от туморната маса са оптимална терапевтична мишена само ако те са експресирани и от субпопулацията на squamous cell carcinoma.

Нашата работна хипотеза е, че нормалните и туморни стволови кератиноцити са важни както за фундаменталните изследвания, така и за клинично приложение. Разработване на подход, сепариращ популацията стволови клетки както от нормална кожа така и от кожни карциноми е от изключително значение.

Основните научни задачи на проекта са: а) разработване и внедряване на подходящи методи за изолиране и култивиране на нормални кератиноцити, трансформирани кератиноцити и епидермални стволови клетки. б) идентифициране на специфични маркерни протеини, характерни за нормални и за туморни стволови клетки. в) производство на специфични антитела за идентифициране на нормални и туморни кератиноцитни клетки.

Задача 1. Изолиране и продължително култивиране на нормални човешки кератиноцити и епидермални кератиноцитни стволови клетки от кожа на възрастен човек. ( ръководители – М. Мурджева и А. Мандинова )

Задача 2 Идентифициране на специфични маркери за нормални и туморни стволови клетки ( ръководител – А. Мандинова )

Задача 3 Да се произведат специфични антитела, подходящи за идентифициране на нативни нормални и туморни кератиноцити клетки ( ръководители – И.Кехайов и С.Кюркчиев )

Задача 4 Да се проучи възможността за използване на получените антитела за идентифициране на нормални и туморни кератиноцитни стволови клетки. (ръководители – С.Кюркчиев, И.Кехайов и М.Мурджева ).

25.05.2011

София Координатор:

Проф. Иван Кехайов

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.